طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

‏‫رازه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ زن‍ان‌
‏‫رازه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ زن‍ان‌
‏‫/ ب‍ارب‍ارا‌ دی‌آن‍ج‍ل‍یس‌‮, ‏‫عنوان اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎What women want men to know: the ultimate ...‬ ‬, کتاب حاضر اولین بار با عنوان "آن‍چ‍ه‌ زن‍ان‌ م‍ی‌خ‍واه‍ن‍د م‍ردان‌ ب‍دان‍ن‍د " با ترجمه زهرا کرباسیان و فرنوش گیوه‌کی توسط نشر رامانیوش در سال ۱۳۸۲ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., ب‍ارب‍ارا‌ دی‌آن‍ج‍ل‍یس‌‮؛ مترجم ه‍ادی‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌

صفحه‌ها