طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

تجدید حیات‌ هنر و تمدن‌ در ایران‌ باستان‌
تجدید حیات‌ هنر و تمدن‌ در ایران‌ باستان‌
تحلیلی‌ از پیشگوییهای‌ نوستردامس‌: تاریخ‌ و آینده‌ از دیدگاه‌ اسلامی‌
تحلیلی‌ از پیشگوییهای‌ نوستردامس‌: تاریخ‌ و آینده‌ از دیدگاه‌ اسلامی‌
تحلیل‌ محتوای‌ چهل‌ سال‌ متون‌ آموزش‌ روزنامه‌نگاری‌ در ایران‌
تحلیل‌ محتوای‌ چهل‌ سال‌ متون‌ آموزش‌ روزنامه‌نگاری‌ در ایران‌
تحول‌ شعر فارسی‌
تحول‌ شعر فارسی‌
تذكرة الحفاظ (جلد اول)
تذكرة الحفاظ (جلد اول)
تذکره شعرای آذربایجان تاریخ زندگی و آثار
تذکره شعرای آذربایجان تاریخ زندگی و آثار
تفسیر مثنوی‌ مولوی‌: داستان‌ قلعه‌ ذات‌ الصور، یا ، دزهوش‌ ربا
تفسیر مثنوی‌ مولوی‌: داستان‌ قلعه‌ ذات‌ الصور، یا ، دزهوش‌ ربا
تقیید العلم
تقیید العلم
تلخیص‌الخطابه
تلخیص‌الخطابه
تلخیص‌المحصل
تلخیص‌المحصل
تماما مخصوص
تماما مخصوص
تنزيه القرآن عن المطاعن
تنزيه القرآن عن المطاعن
تن‌ پهلوان‌ و روان‌ خردمند: پژوهشهایی‌ تازه‌ در شاهنامه‌
تن‌ پهلوان‌ و روان‌ خردمند: پژوهشهایی‌ تازه‌ در شاهنامه‌
تهاجم‌ فرهنگی‌ در آینه‌ مطبوعات‌
تهاجم‌ فرهنگی‌ در آینه‌ مطبوعات‌
تهذیب اخلاق
تهذیب اخلاق
تواریخ آل سلجوق
تواریخ آل سلجوق
تکنولوژی‌های‌ جدید ارتباطی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌
تکنولوژی‌های‌ جدید ارتباطی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌
تکوین‌ زبان‌ فارسی‌
تکوین‌ زبان‌ فارسی‌
ت‍اری‍خ‌ الاس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ة
ت‍اری‍خ‌ الاس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ة
ت‍اری‍خ‌ الاس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ة
ت‍اری‍خ‌ الاس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ة
ت‍اری‍خ‌ زی‍دی‍ه‌ در ق‍رن‌ دوم‌ و س‍وم‌ ه‍ج‍ری‌
ت‍اری‍خ‌ زی‍دی‍ه‌ در ق‍رن‌ دوم‌ و س‍وم‌ ه‍ج‍ری‌
ت‍ب‍ی‍ی‍ض‌ ال‍ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ب‍م‍ن‍اق‍ب‌ اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه‌
ت‍ب‍ی‍ی‍ض‌ ال‍ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ب‍م‍ن‍اق‍ب‌ اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه‌
ت‍ح‍ری‍م‌ ال‍ن‍رد و ال‍ش‍طرن‍ج‌ و ال‍م‍لاه‍ی‌
ت‍ح‍ری‍م‌ ال‍ن‍رد و ال‍ش‍طرن‍ج‌ و ال‍م‍لاه‍ی‌
ت‍ذک‍ره‌ ال‍ح‍ف‍اظ  (الجزء الثالث)
ت‍ذک‍ره‌ ال‍ح‍ف‍اظ (الجزء الثالث)

صفحه‌ها