طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

جریان‌ بین‌المللی‌ اطلاعات‌: گزارش‌ و تحلیل‌ جهانی‌
جریان‌ بین‌المللی‌ اطلاعات‌: گزارش‌ و تحلیل‌ جهانی‌
/ حمید مولانا, ‏‫عنوان‌ اصلی‌:International flow of information: a global report and analysis, 1985., کتابنامه‌.
جشن بز نر
جشن بز نر
ماریو بارگاس یوسا؛ ترجمه جاهد جهانشاهی
ج‍ام‍ع‌ال‍ت‍واری‍خ‌
ج‍ام‍ع‌ال‍ت‍واری‍خ‌
ج‌. ۱. از آغ‍از پ‍ی‍دای‍ش‌ ق‍ب‍ای‍ل‌ م‍غ‍ول‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوره‌ ت‍ی‍م‍ور ق‍اآن‌.- ج‌. ۲. از آغ‍از س‍ل‍طن‍ت‌ ه‍لاک‍وخ‍ان‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوره‌ غ‍ازان‌ خ‍ان‌.
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی‌ (چ‍را در‌م‍ان‍ده‌ای‍م‌)
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی‌ (چ‍را در‌م‍ان‍ده‌ای‍م‌)
/ ح‍س‍ن‌ ن‍راق‍ی‌., وی‍راست اول‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ج‍ام‍ع‍ه‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی‌ (ن‍ق‍ش‌ م‍ا در آی‍ی‍ن‍ه‌)" در س‍ال‌ ۱۳۸۰ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., ح‍س‍ن‌ ن‍راق‍ی‌
حقیقه جمال‌الدین‌الافغانی
حقیقه جمال‌الدین‌الافغانی
/ کتبه بالفارسیه ابن‌اخته میرزا‌لطف‌الله الاسدبادی, عربی., چاپ دوم.
ح‍روف‍ی‍ه‌ در ت‍اری‍خ‌
ح‍روف‍ی‍ه‌ در ت‍اری‍خ‌
/ ی‍ع‍ق‍وب‌ آژن‍د., ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‭‭‬‎Y. Azhand. Hurufis in History‬., ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۶۵] - ۱۷۸.‏‬
خاطرات‌ دکتر مهدی‌ حائری‌‌یزدی
خاطرات‌ دکتر مهدی‌ حائری‌‌یزدی
/ [مصاحبه‌گر] ضیاء صدقی, برگرفته از جلد نهم طرح تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی کتاب الکترونیکی به مناسبت هفدهمین سالگرد درگذشت مهدی حائری یزدی, عنوان‌ دیگر: خاطرات‌ دکتر مهدی‌ حائری‌ یزدی‌ (تاریخ‌ شفاهی‌ ایران‌)., نمایه.
خاطرات‌ یک‌ مغ‌
خاطرات‌ یک‌ مغ‌
/ نویسنده‌ پائولو کوئلیو, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: . 1986,‎ Diario de um mago
خبر
خبر
/ یونس‌ شکرخواه‌, کتابنامه‌: ص‌. ۱۳۰ - ۱۲۹
خرمگس
خرمگس
/ اتل لیلیان وینیچ., ‏‫عنوان اصلی: .[‭‭ The gadfly, [1967‬, کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
خسی‌ در میقات‌
خسی‌ در میقات‌
/ اثر جلال‌ آل‌احمد, فهرستنویسی‌ براساس‌ اطلاعات‌ فیپا., این‌ کتاب‌ در سالهای‌ مختلف‌ توسط ناشران‌ متفاوت‌ منتشر شده‌ است‌
خورشید همچنان می‌درخشد
خورشید همچنان می‌درخشد
/ ارنست همینگوی, ‏‫عنوان اصلی: ‭The sun also rises, c1954.‬, کتاب حاضر قبلا تحت عنوان مختلف توسط ناشران متفاوت نیز منتشر شده است., ارنست همینگوی؛ برگردان همایون حنیفه وند مقدم
خون‌ و شرف‌
خون‌ و شرف‌
/ اثر پروسپه‌ مری‌ مه‌, ن‍وش‍ت‍ه‌ پ‍روس‍پ‍ه‌ م‍ری‌م‍ه‌؛ ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ل‍وئ‍ی‌ پ‍ائ‍ول‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دان‍ی‍ا
خ‍ص‍ائ‍ص‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌)
خ‍ص‍ائ‍ص‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌)
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ح‍اف‍ظ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ اح‍م‍دب‍ن‌ ش‍ع‍ی‍ب‌ ال‍ن‍س‍ائ‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
خ‍ص‍ائ‍ص‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌)
خ‍ص‍ائ‍ص‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌)
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ح‍اف‍ظ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ اح‍م‍دب‍ن‌ ش‍ع‍ی‍ب‌ ال‍ن‍س‍ائ‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌

صفحه‌ها