طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

تاریخ‌الجهمیة و‌المعتزلة
تاریخ‌الجهمیة و‌المعتزلة
/ تالیف جمال‌الدین القاسمی‌الدمشقی., چاپ سوم.
تجدید حیات‌ هنر و تمدن‌ در ایران‌ باستان‌
تجدید حیات‌ هنر و تمدن‌ در ایران‌ باستان‌
/ تالیف‌ جورجینا هرمان‌, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‎‭‭The Iranian revival‬., کتابنامه‌: ص‌. ۱۶۱.
تحلیلی‌ از پیشگوییهای‌ نوستردامس‌: تاریخ‌ و آینده‌ از دیدگاه‌ اسلامی‌
تحلیلی‌ از پیشگوییهای‌ نوستردامس‌: تاریخ‌ و آینده‌ از دیدگاه‌ اسلامی‌
/ نوشته‌ شرف‌الدین‌ اعرجی‌, عنوان‌ دیگر: پیشگوییهای‌ نوستردامس‌., کتابنامه‌: ص‌. []۲۸۴
تحلیل‌ محتوای‌ چهل‌ سال‌ متون‌ آموزش‌ روزنامه‌نگاری‌ در ایران‌
تحلیل‌ محتوای‌ چهل‌ سال‌ متون‌ آموزش‌ روزنامه‌نگاری‌ در ایران‌
/ مهدی‌ محسنیان‌ راد و همکاران‌., کتابنامه‌: ص‌. [۱۱۹].
تحول‌ شعر فارسی‌
تحول‌ شعر فارسی‌
/ تالیف‌ و نگارش‌ زین‌العابدین‌ موتمن‌., كتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است., چاپ سوم.
تذکره شعرای آذربایجان تاریخ زندگی و آثار
تذکره شعرای آذربایجان تاریخ زندگی و آثار
/تالیف محمد دیهیم, چاپ اول، ج.۱
تفسیر مثنوی‌ مولوی‌: داستان‌ قلعه‌ ذات‌ الصور، یا ، دزهوش‌ ربا
تفسیر مثنوی‌ مولوی‌: داستان‌ قلعه‌ ذات‌ الصور، یا ، دزهوش‌ ربا
/ تالیف‌ جلال‌الدین‌ همائی‌., ‏‫چاپ دوم.‬, عنوان دیگر: قلعه ذات‌الصور., عنوان دیگر: دز هوش ربا., کتابنامه به صورت زیرنویس.
تماما مخصوص
تماما مخصوص
/ عباس معروفی.
تن‌ پهلوان‌ و روان‌ خردمند: پژوهشهایی‌ تازه‌ در شاهنامه‌
تن‌ پهلوان‌ و روان‌ خردمند: پژوهشهایی‌ تازه‌ در شاهنامه‌
/ نویسنده‌ شاهرخ‌ مسکوب‌, این‌ سخنرانیها بمناسبت‌ بزرگداشت‌ شاهنامه‌ از طرف‌ یونسکو در سال‌ ۱۹۹۱م‌ = ۱۳۷۰ بوسیله‌ انجمن‌ فرهنگ‌ ایران‌ در پاریس‌ برگزار شد, ص‌. ع‌. به‌انگلیسی‌:‎Shahrokh Meskoob. The body of the champion and the soul of the sage new studies on the shahnameh‬., کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
تواریخ آل سلجوق
تواریخ آل سلجوق
‏‏ص. ع. به فرانسه : ‏‫‬‭Al-Bondârî. Histoire des Seldjoucides de l'Irâq. d'après Imâd ad-dîn al-Kâtib al- ‭‬Isfahânî, texte Arabe publié d'après les MSS.d' Oxford et de Paris par M. Th. ‭‬Houtsma. Leide : E. J. Brill, 1889.‬.‬ تزئینات متن:‏‫ صفحه عنوان مجدول، سر‌لوح مزین به یک کادر کوچک منقوش‬ نوع و تز ئینات جلد:‏‫ مقوایی، رویه مشمعی، به‌رنگ یشمی، عطف و گوشه‌ها تیماج، به‌رنگ قهوه‌ای، قطع : ۵/۱۴x۲۱ س‌م. (رقعی)‬ شکل و سجع مهر:‏‫ «مجموعه اهدائی علی‌محمد عامری نائینی به کتابخانه ملی ایران»‬ نسخه بررسی شد.
تکنولوژی‌های‌ جدید ارتباطی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌
تکنولوژی‌های‌ جدید ارتباطی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌
/ نویسندگان‌ جریس‌ هنسون‌، اوما نارولا, عنوان‌ اصلی‌: ‎New communication technologies in developing countries‬., کتابنامه‌: ص‌. [۲۴۹] - ۲۵۴
تکوین‌ زبان‌ فارسی‌
تکوین‌ زبان‌ فارسی‌
/ علی‌اشرف‌ صادقی‌., کتابنامه‌: ص‌. ۱۴۰ - ۱۴۲؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
ت‍اری‍خ‌ زی‍دی‍ه‌ در ق‍رن‌ دوم‌ و س‍وم‌ ه‍ج‍ری‌
ت‍اری‍خ‌ زی‍دی‍ه‌ در ق‍رن‌ دوم‌ و س‍وم‌ ه‍ج‍ری‌
/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ ال‍ش‍ام‍ی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ت‍اری‍خ‌ ال‍ف‍رق‍ه‌ ال‍زی‍دی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رن‍ی‍ن‌ ال‍ث‍ان‍ی‌ و ال‍ث‍ال‍ث‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۳۰ - ۳۱۴؛ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍ب‍ی‍ی‍ض‌ ال‍ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ب‍م‍ن‍اق‍ب‌ اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه‌
ت‍ب‍ی‍ی‍ض‌ ال‍ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ب‍م‍ن‍اق‍ب‌ اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍رال‍س‍ی‍وطی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۲۴ - ۱۲۲؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍ح‍ری‍م‌ ال‍ن‍رد و ال‍ش‍طرن‍ج‌ و ال‍م‍لاه‍ی‌
ت‍ح‍ری‍م‌ ال‍ن‍رد و ال‍ش‍طرن‍ج‌ و ال‍م‍لاه‍ی‌
/ لاب‍ی‌ ب‍ک‍رب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ الاج‍ری‌, ع‍رب‍ی‌
ت‍ذک‍ره‌ ال‍ح‍ف‍اظ  (الجزء الثالث)
ت‍ذک‍ره‌ ال‍ح‍ف‍اظ (الجزء الثالث)
ج‌. ۳. م‍ن‌ ال‍طب‍ق‍ه‌ ال‍ح‍ادی‍ه‌ ع‍ش‍ره‌ ال‍ی‌ ال‍طب‍ق‍ه‌ ال‍راب‍ع‍ه‌ ع‍ش‍ره‌
ت‍ذک‍ره‌ روض‍ه‌ ال‍س‍لاطی‍ن (نسخه خطی)‌
ت‍ذک‍ره‌ روض‍ه‌ ال‍س‍لاطی‍ن (نسخه خطی)‌
/ از ف‍خ‍ری‌ ه‍روی‌, ع‍ن‍وان‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎Fakhri Haravi. Tadkire - Ye - Rowzat AL - Salatin‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۷۹ - ۱۷۴
ت‍م‍ی‍ی‍ز ال‍طی‍ب‌ م‍ن‌ ال‍خ‍ب‍ی‍ث‌ ف‍ی‍م‍ا ی‍دور ع‍ل‍ی‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍اس‌ م‍ن‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
ت‍م‍ی‍ی‍ز ال‍طی‍ب‌ م‍ن‌ ال‍خ‍ب‍ی‍ث‌ ف‍ی‍م‍ا ی‍دور ع‍ل‍ی‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍اس‌ م‍ن‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍م‍رال‍ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ الاث‍ری‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍واری‍خ‌ آل‌س‍ل‍ج‍وق‌ و ه‍ذا ال‍ج‍ز م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ زب‍ده‌ ال‍ن‍ص‍ره‌ و ن‍خ‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ر
ت‍واری‍خ‌ آل‌س‍ل‍ج‍وق‌ و ه‍ذا ال‍ج‍ز م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ زب‍ده‌ ال‍ن‍ص‍ره‌ و ن‍خ‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ر
/ م‍ن‌ ان‍ش‍اآ، ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍ام‍د الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎Imad ad -din alkatib al-Isfahani Histoire des seldjoucides de L'Iraq‬.

صفحه‌ها