طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی [شماره] ۲۳۰-۲۲۷
/ مدیریت اجرای طرح علی‌محمد هاشمی, عنوان روی جلد: روزنامه اطلاعات, متن چاپی: اطلاعات سیاسی- اقتصادی٬ ش. ۲۳۰-۲۲۷
اعجاز القرآن
اعجاز القرآن
ابی بکر محمد بن‌الطبیب الباقلانی
اعجاز القرآن بین‌المعتزله و الاشاعره
اعجاز القرآن بین‌المعتزله و الاشاعره
منیر سلطان, عربی. چاپ سوم. کتابنامه: ص.۲۵۹-۲۷۵؛ همچنین به صورت زیرنویس.
اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن
اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن
نویسنده عباس یزدانی
اعلام العراق الحدیث؛١٨٦٩- ١٩٦٩ الجزء الاول (ا-ح) (نسخه خطی)
اعلام العراق الحدیث؛١٨٦٩- ١٩٦٩ الجزء الاول (ا-ح) (نسخه خطی)
باقرامین الورد؛راجعه و قدم له ناجی معروف, الجزء الاول (ا-ح)
اع‍ج‍از ب‍ی‍ان‍ی‌ ق‍رآن‌
اع‍ج‍از ب‍ی‍ان‍ی‌ ق‍رآن‌
ع‍ای‍ش‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‍ت‌ال‍ش‍اطی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍اب‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار پ‍روی‍ز ات‍اب‍ک‍ی‌.
اع‍ج‍از ق‍رآن‌. [رس‍ال‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ م‍ع‍ج‍زه‌]
اع‍ج‍از ق‍رآن‌. [رس‍ال‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ م‍ع‍ج‍زه‌]
ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ی‍رزام‍ح‍م‍د
افسانه‌‌ها
افسانه‌‌ها
/ به‌ اهتمام‌ صبحی‌., چاپ‌ چهارم‌., باهتمام صبحی
اقتباس النظام العسكري في عهد النبي صلى الله عليه و سلم
اقتباس النظام العسكري في عهد النبي صلى الله عليه و سلم
تأليف محمود شيت خطاب ، محمد جمال الدين علي محفوظ ، عبداللطيف زايد ؛ عني بنشره و طبعه عبدالله ابراهيم الانصاري .
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
/محسن رنانی, محسن رِنانی, جلد اول
اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ رم‍ون‌ ب‍ار, ج‍ل‍د اول‌ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۵)؛ ب‍ه‍ا: ۱۳۷۵۰ ری‍ال‌, ج‍ل‍د دوم‌ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۵)؛ ب‍ه‍ا: ۱۶۵۰۰ ری‍ال‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Economie politique‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
الاجوبة الفاخرة
الاجوبة الفاخرة
/شهاب الدین احمد بن ادریس المالکی

صفحه‌ها