طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

ستاره‌شناسی به زبان آدمیزاد
ستاره‌شناسی به زبان آدمیزاد
/اثر استفن ماران, ‏‫عنوان اصلی:Astronomy for dummies,c2013‭., اثر استفن ماران؛ ترجمه ی حسین شهرابی
سرزمین‌ گیلان‌
سرزمین‌ گیلان‌
/ آلکساندر خودزکو, این‌ کتاب‌ ترجمه‌ بخشی‌ از کتاب‌" ...‎" Specimens of the popular of persia, as found‬است., عنوان دیگر : سرزمین‌ گیلان‌: توصیفی تاریخی و جغرافیایی از سرزمینی واقع در جنوب دریای خزر., نمایه.
سفرنامه دوم مظفرالدین شاه به فرنگ
سفرنامه دوم مظفرالدین شاه به فرنگ
/ با مقدمه و حواشی احمد خاتمی., نمایه.
سفرنامه شمال
سفرنامه شمال
/ چارلزفرانسیس مکنزی, کتابنامه به صورت زیرنویس.
سفرنامه یزد
سفرنامه یزد
/ ناپیر مالکوم, ‏‫‪‏‫عنوان اصلی:‭ Five years in a Persian town ,1905., این کتاب نخستین‌بار با عنوان" پنج سال در یک شهر ایرانی" توسط نشر علی‌محمد طرفداری‏‫ در سال ۱۳۸۹ فیپا گرفته است., ناپیر مالکوم ؛ ترجمه‌ی علی‌محمد طرفداری
سفرنامه‌ اوژن‌ فلاندن‌ به‌ ایران‌
سفرنامه‌ اوژن‌ فلاندن‌ به‌ ایران‌
/ ترجمه‌ حسین‌ نورصادقی‌., چاپ سوم., ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ورص‍ادق‍ی‌.
سفرنامه‌ خراسان‌ و کرمان‌
سفرنامه‌ خراسان‌ و کرمان‌
/ تالیف‌ غلامحسین‌ افضل‌الملک‌, کتابنامه‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌., نمایه., غلامحسین خان افضل الملک؛ به اهتمام قدرت اله روشنی
سیر تفکر جدید در جهان‌ و ایران‌
سیر تفکر جدید در جهان‌ و ایران‌
/ اداره‌ کل‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌.
س‍ه‌ س‍ال‌ در آس‍ی‍ا: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ن‍ت‌ دوگ‍وب‍ی‍ن‍و ()۱۸۵۵ - ۱۸۵۸
س‍ه‌ س‍ال‌ در آس‍ی‍ا: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ن‍ت‌ دوگ‍وب‍ی‍ن‍و ()۱۸۵۵ - ۱۸۵۸
/ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ه‍دوی‌, ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ق‍ب‍لا ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ن‍ت‌ دوگ‍وب‍ی‍ن‍و: س‍ه‌ س‍ال‌ در آس‍ی‍ا (۱۸۵۵ - ۱۸۵۸) ب‍ا ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ت‍رج‍م‌ ت‍وس‍ط ک‍ت‍اب‍س‍را در س‍ال‌ ۱۳۶۷ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Trois ans en Asie (de 1855 a 1858), 1859‬., ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ه‍دوی‌
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
/ [ابوالقاسم فردوسی]., عنوان دیگر: شاهنامه فردوسی
شیطان‌ و دوشیزه‌ پریم‌
شیطان‌ و دوشیزه‌ پریم‌
/ پائولوکوئیلو, عنوان‌ اصلی‌: ‎O demonio e a srta. Prym = Le demon et mademoiselle prym‬.
عایشه‌ در حیات‌ محمد(ص‌)
عایشه‌ در حیات‌ محمد(ص‌)
/ نوشته‌ سپهروز مولودی‌, کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
عشق‌ در میان‌ کومه‌های‌ یونجه‌
عشق‌ در میان‌ کومه‌های‌ یونجه‌
/ تالیییف‌ دی‌، اچ‌. لارنس‌
عطیه برتر
عطیه برتر
/پائولو کوئیلو, عنوان اصلی: O dom Supremo
عقد و داستانهای‌ دیگر
عقد و داستانهای‌ دیگر
/ اسماعیل‌ فصیح‌, اسماعیل فصیح
فردوسی‌ و سروده‌هایش‌
فردوسی‌ و سروده‌هایش‌
/ یوگنی‌ ادواردوویچ‌ برتلس‌, کتابنامه‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌., ی‍وگ‍ن‍ی‌ ادواردووی‍چ‌ ب‍رت‍ل‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍روس‌ ای‍زدی‌
فرق‌الشیعه
فرق‌الشیعه
/حسن‌‌بن‌‌موسی‌ نوبختی‌, ترجمه امیرحسین خنجی
فرهنگ فارسی عمید
فرهنگ فارسی عمید
/ تالیف حسن عمید.
فرهنگ واژه‌های عامیانه (در دوره قاجار)
فرهنگ واژه‌های عامیانه (در دوره قاجار)
/ تالیف رضا حکیم‌خراسانی, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭‭Reza Hakim Korasani: Colloquialism in the Qajar Period., کتابنامه: ص. ۳۸., نمایه.
قدرت عادت
قدرت عادت
/ چارلز داهیگ, ‏‫عنوان اصلي: The power of habit : why we do what we do in life and business , c2012‭., چارلز داهیگ ؛ مترجم مصطفی طرسکی، معصومه ثابت‌قدم.
قصه‌های عامیانه‌ی مردم کره
قصه‌های عامیانه‌ی مردم کره
/ زونگ این‌سوب, ‏‫عنوان اصلی:. Folk tales from korea‬, اثري از: زونگ اين سوب؛ ترجمه جمشيد سلطاني
ق‍درت‌ در درون‌ م‍اس‍ت‌
ق‍درت‌ در درون‌ م‍اس‍ت‌
/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ل‍وی‍ی‍س‌ ال‌ ه‍ی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The Power is within you‬, ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ل‍وی‍ی‍س‌ ال‌ ه‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ دی‍وس‍الار

صفحه‌ها