طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

روزنامه‌نگاران‌ ایران‌ و آموزش‌ روزنامه‌نگاری‌
روزنامه‌نگاران‌ ایران‌ و آموزش‌ روزنامه‌نگاری‌
/ مولف‌ محسنیان‌ راد و همکاران‌, کتابنامه‌: ص‌. []۲۹۳ - ۲۹۱
روزنامه‌نگاری‌ در هندوستان‌ از آغاز تا امروز
روزنامه‌نگاری‌ در هندوستان‌ از آغاز تا امروز
/ رانگا سوامی‌ پارتاساراتی‌, عنوان‌ اصلی‌: ‎Journalism in India:from the earliest times to the present day‬., عنوان‌ روی‌ جلد: روزنامه‌نگاری‌ در هندوستان‌., کتابنامه‌: ص‌. [۵۵۱] - ۵۵۵
روشنای علم
روشنای علم
/ به کوشش موسسه فرهنگی حدیث لوح و قلم, کتابنامه: ص. [۸۳۲].
روشهای‌ پژوهش‌ رسانه‌ها
روشهای‌ پژوهش‌ رسانه‌ها
/ نویسنده‌ آرتور آسابرگر, عنوان‌ اصلی‌: ‎Media research techniques‬., کتابنامه‌: ص‌. []۲۱۰ - ۲۰۹
زن‌ در آینه‌ مطبوعات‌
زن‌ در آینه‌ مطبوعات‌
/ مرکز مطالعات‌ و تحقیقات‌ رسانه‌ها
زهیر
زهیر
/ پائولو کوئیلو, ‏‫عنوان‌ اصلی‌:‭‭ ‎Zahir, 2005.‬
ساحره‌ی پورتوبلو
ساحره‌ی پورتوبلو
/ پائولو‌ کو‌ ئیلو, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭‭Bruxa de Protobello ,a novel, 2007‬., ‏‫عنوان دیگر: ساحره‌ی پورتوبلو (رمان)‬.
ستاره‌شناسی به زبان آدمیزاد
ستاره‌شناسی به زبان آدمیزاد
/اثر استفن ماران, ‏‫عنوان اصلی:Astronomy for dummies,c2013‭., اثر استفن ماران؛ ترجمه ی حسین شهرابی
سرزمین‌ گیلان‌
سرزمین‌ گیلان‌
/ آلکساندر خودزکو, این‌ کتاب‌ ترجمه‌ بخشی‌ از کتاب‌" ...‎" Specimens of the popular of persia, as found‬است., عنوان دیگر : سرزمین‌ گیلان‌: توصیفی تاریخی و جغرافیایی از سرزمینی واقع در جنوب دریای خزر., نمایه.
سفرنامه دوم مظفرالدین شاه به فرنگ
سفرنامه دوم مظفرالدین شاه به فرنگ
/ با مقدمه و حواشی احمد خاتمی., نمایه.
سفرنامه شمال
سفرنامه شمال
/ چارلزفرانسیس مکنزی, کتابنامه به صورت زیرنویس.
سفرنامه یزد
سفرنامه یزد
/ ناپیر مالکوم, ‏‫‪‏‫عنوان اصلی:‭ Five years in a Persian town ,1905., این کتاب نخستین‌بار با عنوان" پنج سال در یک شهر ایرانی" توسط نشر علی‌محمد طرفداری‏‫ در سال ۱۳۸۹ فیپا گرفته است., ناپیر مالکوم ؛ ترجمه‌ی علی‌محمد طرفداری
سفرنامه‌ اوژن‌ فلاندن‌ به‌ ایران‌
سفرنامه‌ اوژن‌ فلاندن‌ به‌ ایران‌
/ ترجمه‌ حسین‌ نورصادقی‌., چاپ سوم., ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ورص‍ادق‍ی‌.
سفرنامه‌ خراسان‌ و کرمان‌
سفرنامه‌ خراسان‌ و کرمان‌
/ تالیف‌ غلامحسین‌ افضل‌الملک‌, کتابنامه‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌., نمایه., غلامحسین خان افضل الملک؛ به اهتمام قدرت اله روشنی
سیر تفکر جدید در جهان‌ و ایران‌
سیر تفکر جدید در جهان‌ و ایران‌
/ اداره‌ کل‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌.
س‍م‍ف‍ون‍ی‌ م‍ردگ‍ان‌
س‍م‍ف‍ون‍ی‌ م‍ردگ‍ان‌
/ ع‍ب‍اس‌ م‍ع‍روف‍ی‌.
س‍ه‌ س‍ال‌ در آس‍ی‍ا: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ن‍ت‌ دوگ‍وب‍ی‍ن‍و ()۱۸۵۵ - ۱۸۵۸
س‍ه‌ س‍ال‌ در آس‍ی‍ا: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ن‍ت‌ دوگ‍وب‍ی‍ن‍و ()۱۸۵۵ - ۱۸۵۸
/ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ه‍دوی‌, ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ق‍ب‍لا ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ن‍ت‌ دوگ‍وب‍ی‍ن‍و: س‍ه‌ س‍ال‌ در آس‍ی‍ا (۱۸۵۵ - ۱۸۵۸) ب‍ا ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ت‍رج‍م‌ ت‍وس‍ط ک‍ت‍اب‍س‍را در س‍ال‌ ۱۳۶۷ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Trois ans en Asie (de 1855 a 1858), 1859‬., ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ه‍دوی‌
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
/ [ابوالقاسم فردوسی]., عنوان دیگر: شاهنامه فردوسی
شیطان‌ و دوشیزه‌ پریم‌
شیطان‌ و دوشیزه‌ پریم‌
/ پائولوکوئیلو, عنوان‌ اصلی‌: ‎O demonio e a srta. Prym = Le demon et mademoiselle prym‬.

صفحه‌ها