طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

The political economy of modern Iran: despotism and pseudo - modernism, 1926 - 1979
The political economy of modern Iran: despotism and pseudo - modernism, 1926 - 1979
/ ‎Homa Katuzian‬, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ "اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌" در س‍ال‌ ۱۳۷۲ ت‍وس‍ط ن‍ش‍ر م‍رک‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
آئين اوستا
آئين اوستا
/سیاوش اوستا (حسن عباسی), چاپ چهارم., نوشته: سياوش اوستا (حسن عباسي)
آدمهای‌ بی‌شناسنامه‌
آدمهای‌ بی‌شناسنامه‌
/ نوشته‌ عزیز نسین‌, نوشته عزیز نسین؛ ترجمه رضا همراه
آرش‌
آرش‌
/ بهرام‌ بیضایی‌, چاپ‌ اول‌: ۱۳۵۶
آریاییها و مادها
آریاییها و مادها
/ اردشیر خدادادیان‌, کتابنامه‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ درای‍ران‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ درای‍ران‌
ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌, ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ در پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ س‍وال‌ اص‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ ن‍اق‍ص‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ در ای‍ران‌ ن‍اش‍ی‌ از چ‍ی‍س‍ت‌؟ ب‍ح‍ث‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ ه‍ای‌ دول‍ت‌ س‍از را م‍طرح‌ ک‍رده‌ اس‍ت‌. ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دول‍ت‌ س‍از ب‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍اوره‍ا و ارزش‍ه‍ای‍ی‌ اطلاق‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ دول‍ت‌ ب‍رپ‍ای‍ه‌ آن‌ ش‍ک‍ل‌ م‍ی‍گ‍رد، خ‍ود را ت‍ع‍ری‍ف‌ م‍ی‌ک‍ن‍د و س‍ل‍طه‌ خ‍ود را ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍د. در واق‍ع‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دول‍ت‌ س‍از ک‍ه‌ در ه‍س‍ت‍ه‌ اص‍ل‍ی‌ ن‍ظام‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ اس‍ت‌ ب‍ه‌ دول‍ت‌ م‍اه‍ی‍ت‌ وج‍ودی‌ م‍ی‌ب‍خ‍ش‍د و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ و س‍ی‍ر ت‍ک‍وی‍ن‌ آن‌ را ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍د. در ه‍م‍ه‌ ج‍وام‍ع‌ دو ن‍وع‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دول‍ت‌ س‍ازی‌ ک‍رده‌ان‍د: در ن‍ظم‌ م‍اق‍ب‍ل‌ م‍درن‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دی‍ن‍ی‌ و ن‍ظم‌ م‍درن‌ ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌. در واق‍ع‌ ح‍ض‍ور دول‍ت‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اش‍ک‍ال‌ م‍ت‍ع‍دد ع‍م‍دت‍ا ن‍اش‍ی‌ از م‍اه‍ی‍ت‌ ای‍ن‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ ه‍اس‍ت‌. ای‍دئ‍ول‍وژی‌ ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ در ن‍ظم‌ م‍اق‍ب‍ل‌ م‍درن‌ ب‍رح‍س‍ب‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ت‍ج‍ددگ‍را ی‍ا ت‍ج‍دد گ‍ری‍ز خ‍ود ن‍ظم‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ت‍ف‍اوت‍ی‌ م‍ی‌آف‍ری‍ن‍ن‍د. ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دی‍ن‍ی‌ ت‍ج‍ددگ‍را زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‍ی‌ را ب‍رای‌ گ‍ذار ب‍ه‌ ن‍ظم‌ ج‍دی‍د ف‍راه‍م‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د و در ادام‍ه‌ ب‍ا خ‍ال‍ی‌ ک‍ردن‌ ع‍رص‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ن‍ق‍ش‌ ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ را ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍گ‍ان‍ه‌ اب‍زار ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دول‍ت‌ س‍از در ن‍ظم‌ ج‍دی‍د ب‍ه‌ رس‍م‍ی‍ت‌ م‍ی‌ش‍ن‍اس‍ن‍د. در ج‍ه‍ت‌ ع‍ک‍س‌ ای‍وئ‍ول‍وژی‌ ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ س‍ن‍ت‌ گ‍را زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ گ‍ذار ب‍ه‌ ن‍ظم‌ ج‍دی‍د را ف‍راه‍م‌ ن‍م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د و در ن‍ظم‌ ج‍دی‍د ن‍ی‍ز در ک‍ن‍ار ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ م‍دع‍ی‌ ام‍ر دول‍ت‌ س‍ازی‌ان‍د. دول‍ت‌ م‍درن‌، ال‍گ‍وی‌ ع‍ام‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ب‍ل‍ک‍ه‌ ب‍رآم‍ده‌ از ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍اص‌ ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌ و رد ه‍س‍ت‍ه‌ اص‍ل‍ی‌ آن‌ ن‍اش‍ی‌ از ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ اس‍ت‌. در اروپ‍ای‌ غ‍رب‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ ن‍ظم‌ م‍اق‍ب‍ل‌ م‍درن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ گ‍ذار ب‍ه‌ ن‍ظم‌ ج‍دی‍د را ب‍ن‍ی‍ان‌ ن‍ه‍اد و در ادام‍ه‌ ه‍ر چ‍ه‍ار ع‍ن‍ص‍ر دول‍ت‌ م‍درن‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ آن‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ن‍د. ک‍ارک‍رد ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ درام‍ر دول‍ت‌ س‍ازی‌ ن‍ی‍ز در ک‍ش‍وره‍ای‌ اروپ‍ای‌ غ‍رب‍ی‌ ب‍ی‍ش‌ از ه‍ر چ‍ی‍ز م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ ب‍ود. ب‍رع‍ک‍س‌ در ای‍ران‌، اس‍لام‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دی‍ن‍ی‌ ن‍ظم‌ م‍اق‍ب‍ل‌ م‍درن‌ ن‍ظم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ت‍ف‍اوت‍ی‌ را آف‍ری‍د ک‍ه‌ گ‍ذار ب‍ه‌ ن‍ظم‌ ج‍دی‍د را ب‍رن‍م‍ی‌ت‍اب‍ی‍د. اف‍زون‌ ب‍ر ای‍ن‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ن‌ اس‍لام‌ در ع‍رص‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍ظم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ را در ق‍ال‍ب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ای‌ ام‍ت‌ م‍ح‍ور ب‍ن‍ی‍ان‌ ری‍خ‍ت‌. در ن‍ظم‌ ج‍دی‍د ن‍ی‍ز ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ ای‍ران‍ی‌ ه‍م‍واره‌ در پ‍رت‍و م‍ذه‍ب‌ م‍ع‍ن‍ا ی‍اف‍ت‌ و ب‍دی‍ن‌ س‍ان‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ دو ع‍ن‍ص‍ر اص‍ل‍ی‌ ن‍ظام‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ غ‍رب‍ی‌ ک‍ه‌ در پ‍رت‍و ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ن‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ م‍رج‍ع‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ب‍ودن‍د، در ای‍ران‌ در پ‍رت‍و ای‍دئ‍ول‍وژی‌ اس‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ی‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ آس‍م‍ان‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ن‍د. ب‍دی‍ن‌ س‍ان‌ م‍ی‌ت‍وان‌ گ‍ف‍ت‌ ن‍ظام‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ ال‍گ‍وی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ خ‍اص‌ ج‍وام‍ع‌ غ‍رب‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در پ‍رت‍و ن‍ظام‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آن‌ و ب‍وی‍ژه‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ن‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. در ای‍ران‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ ه‍ای‌ دول‍ت‌ س‍از ی‍ع‍ن‍ی‌ اس‍لام‌ و ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ ب‍ن‍ی‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ن‍ظام‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ غ‍رب‍ی‌ را ب‍رم‍ی‌ت‍اب‍د, / ن‍گ‍ارش‌ رس‍ول‌ ف‍ض‍ل‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
/ محمدمهدی‌ سدیفی‌, کتابنامه‌: ص‌. [۱۳۱] - ۱۳۴, م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ س‍دی‍ف‍ی‌؛ [ب‍رای‌] ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍دا.
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
/ ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Anna Karenina‬, ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ منوچهر بیگدلی خمسه
آوای وزغ
آوای وزغ
/ گونتر گراس, عنوان اصلی:Unkenrufe, c1992.‎, گونتر گراس؛ مترجم آرش طهماسبی
ابوالحسن الشاذلی الصوفی المجاهد و العارف بالله ۵۹۲-۶۵۶ھ
ابوالحسن الشاذلی الصوفی المجاهد و العارف بالله ۵۹۲-۶۵۶ھ
/ بقلم عبدالحلیم محمود., عربی., کتابنامه به صورت زیرنویس.
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ و ت‍اری‍خ‍ی‍ة
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ و ت‍اری‍خ‍ی‍ة
/ ع‍زی‍ز ال‍ع‍ظم‍ة, چ‍اپ‌ دوم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۳۹ - ۲۳۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ و ت‍اری‍خ‍ی‍ة
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ و ت‍اری‍خ‍ی‍ة
/ ع‍زی‍ز ال‍ع‍ظم‍ة, چ‍اپ‌ دوم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۳۹ - ۲۳۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
اب‍ن‌ف‍ت‍ی‍ب‍ه (نسخه خطی)‌
اب‍ن‌ف‍ت‍ی‍ب‍ه (نسخه خطی)‌
/ ب‍ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍د زغ‍ل‍ول‌ س‍لام‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۶۶ - ۱۱۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌

صفحه‌ها