طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

آدمهای‌ بی‌شناسنامه‌
آدمهای‌ بی‌شناسنامه‌
/ نوشته‌ عزیز نسین‌, نوشته عزیز نسین؛ ترجمه رضا همراه
آرش‌
آرش‌
/ بهرام‌ بیضایی‌, چاپ‌ اول‌: ۱۳۵۶
آریاییها و مادها
آریاییها و مادها
/ اردشیر خدادادیان‌, کتابنامه‌
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
/ محمدمهدی‌ سدیفی‌, کتابنامه‌: ص‌. [۱۳۱] - ۱۳۴, م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ س‍دی‍ف‍ی‌؛ [ب‍رای‌] ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍دا.
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
/ ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Anna Karenina‬, ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ منوچهر بیگدلی خمسه
آوای وزغ
آوای وزغ
/ گونتر گراس, عنوان اصلی:Unkenrufe, c1992.‎, گونتر گراس؛ مترجم آرش طهماسبی
ابوالحسن الشاذلی الصوفی المجاهد و العارف بالله ۵۹۲-۶۵۶ھ
ابوالحسن الشاذلی الصوفی المجاهد و العارف بالله ۵۹۲-۶۵۶ھ
/ بقلم عبدالحلیم محمود., عربی., کتابنامه به صورت زیرنویس.
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ و ت‍اری‍خ‍ی‍ة
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ و ت‍اری‍خ‍ی‍ة
/ ع‍زی‍ز ال‍ع‍ظم‍ة, چ‍اپ‌ دوم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۳۹ - ۲۳۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ و ت‍اری‍خ‍ی‍ة
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ و ت‍اری‍خ‍ی‍ة
/ ع‍زی‍ز ال‍ع‍ظم‍ة, چ‍اپ‌ دوم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۳۹ - ۲۳۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
اب‍ن‌ف‍ت‍ی‍ب‍ه (نسخه خطی)‌
اب‍ن‌ف‍ت‍ی‍ب‍ه (نسخه خطی)‌
/ ب‍ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍د زغ‍ل‍ول‌ س‍لام‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۶۶ - ۱۱۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
اح‍وال‌ ال‍رج‍ال‌
اح‍وال‌ ال‍رج‍ال‌
/ لاب‍ی‌ اس‍ح‍اق‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌ ال‍ج‍وزان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۳۳ - ۲۳۱؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ادب و حکمت و عرفان و ...(۱۴ مقاله و داستان)
ادب و حکمت و عرفان و ...(۱۴ مقاله و داستان)
/ به اهتمام احمد رنجبر ., کتابنامه.
ادبیات‌ و اندیشه‌: مجموعه‌ مقاله‌
ادبیات‌ و اندیشه‌: مجموعه‌ مقاله‌
/ ژان‌ پل‌ سارتر، آلبر کامو، گورکه‌ لوکاچ‌, چاپ دوم., عنوان روی جلد : ادبیات‌ و اندیشه‌.
ادب‌‌ال‍ف‍ت‍وی‌ و ش‍روط‌ال‍م‍ف‍ت‍ی‌ وص‍ف‍ه‌‌ال‍م‍س‍ت‍ف‍ت‍ی‌ و اح‍ک‍ام‍ه‌‎....‬
ادب‌‌ال‍ف‍ت‍وی‌ و ش‍روط‌ال‍م‍ف‍ت‍ی‌ وص‍ف‍ه‌‌ال‍م‍س‍ت‍ف‍ت‍ی‌ و اح‍ک‍ام‍ه‌‎....‬
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍و ع‍م‍رو ع‍ث‍م‍ان‌ب‍ن‌ ال‍ص‍لاح‌‌ال‍ش‍ه‍رزوری‌, عربی., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۶۷ - ۱۶۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
ادب‍ی‍ات‌ ام‍روز آل‍م‍ان‌: توماس مان...
ادب‍ی‍ات‌ ام‍روز آل‍م‍ان‌: توماس مان...
/ ت‍ورج‌ ره‍ن‍م‍ا., ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ ام‍روز آل‍م‍ان‌ اس‍ت‌., ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ آل‍م‍ان‍ی‌:‭‭‭‭‎Touradj Rahnema. Deutsche Literatur der gegenwart‬., چاپ دوم., چاپ سوم: ۱۳۸۹., ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۳۱] - ۲۴۵.‬, ت‍ورج‌ ره‍ن‍م‍ا
ارتباطات فراملی و جهان سوم
ارتباطات فراملی و جهان سوم
/ ویراستاران جرالد ساسمن‌ و. جان. ای. سنت, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭Transnational communications: wiring the third world,c1991., کتابنامه: ص. ۱۵۵ - ۱۵۶.
از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌‌درم‍ان‍ی‌
از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌‌درم‍ان‍ی‌
/ دی‍وی‍د ب‍رن‍ز, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭ ‎The feeling good handbook‬.

صفحه‌ها