طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
/ محمدمهدی‌ سدیفی‌, کتابنامه‌: ص‌. [۱۳۱] - ۱۳۴, م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ س‍دی‍ف‍ی‌؛ [ب‍رای‌] ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍دا.
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
/ ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Anna Karenina‬, ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ منوچهر بیگدلی خمسه
آوای وزغ
آوای وزغ
/ گونتر گراس, عنوان اصلی:Unkenrufe, c1992.‎, گونتر گراس؛ مترجم آرش طهماسبی
ابوالحسن الشاذلی الصوفی المجاهد و العارف بالله ۵۹۲-۶۵۶ھ
ابوالحسن الشاذلی الصوفی المجاهد و العارف بالله ۵۹۲-۶۵۶ھ
/ بقلم عبدالحلیم محمود., عربی., کتابنامه به صورت زیرنویس.
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ و ت‍اری‍خ‍ی‍ة
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ و ت‍اری‍خ‍ی‍ة
/ ع‍زی‍ز ال‍ع‍ظم‍ة, چ‍اپ‌ دوم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۳۹ - ۲۳۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ و ت‍اری‍خ‍ی‍ة
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ و ت‍اری‍خ‍ی‍ة
/ ع‍زی‍ز ال‍ع‍ظم‍ة, چ‍اپ‌ دوم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۳۹ - ۲۳۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
اب‍ن‌ف‍ت‍ی‍ب‍ه (نسخه خطی)‌
اب‍ن‌ف‍ت‍ی‍ب‍ه (نسخه خطی)‌
/ ب‍ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍د زغ‍ل‍ول‌ س‍لام‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۶۶ - ۱۱۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
اح‍وال‌ ال‍رج‍ال‌
اح‍وال‌ ال‍رج‍ال‌
/ لاب‍ی‌ اس‍ح‍اق‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌ ال‍ج‍وزان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۳۳ - ۲۳۱؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ادب و حکمت و عرفان و ...(۱۴ مقاله و داستان)
ادب و حکمت و عرفان و ...(۱۴ مقاله و داستان)
/ به اهتمام احمد رنجبر ., کتابنامه.
ادبیات‌ و اندیشه‌: مجموعه‌ مقاله‌
ادبیات‌ و اندیشه‌: مجموعه‌ مقاله‌
/ ژان‌ پل‌ سارتر، آلبر کامو، گورکه‌ لوکاچ‌, چاپ دوم., عنوان روی جلد : ادبیات‌ و اندیشه‌.
ادب‌‌ال‍ف‍ت‍وی‌ و ش‍روط‌ال‍م‍ف‍ت‍ی‌ وص‍ف‍ه‌‌ال‍م‍س‍ت‍ف‍ت‍ی‌ و اح‍ک‍ام‍ه‌‎....‬
ادب‌‌ال‍ف‍ت‍وی‌ و ش‍روط‌ال‍م‍ف‍ت‍ی‌ وص‍ف‍ه‌‌ال‍م‍س‍ت‍ف‍ت‍ی‌ و اح‍ک‍ام‍ه‌‎....‬
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍و ع‍م‍رو ع‍ث‍م‍ان‌ب‍ن‌ ال‍ص‍لاح‌‌ال‍ش‍ه‍رزوری‌, عربی., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۶۷ - ۱۶۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
ادب‍ی‍ات‌ ام‍روز آل‍م‍ان‌: توماس مان...
ادب‍ی‍ات‌ ام‍روز آل‍م‍ان‌: توماس مان...
/ ت‍ورج‌ ره‍ن‍م‍ا., ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ ام‍روز آل‍م‍ان‌ اس‍ت‌., ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ آل‍م‍ان‍ی‌:‭‭‭‭‎Touradj Rahnema. Deutsche Literatur der gegenwart‬., چاپ دوم., چاپ سوم: ۱۳۸۹., ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۳۱] - ۲۴۵.‬, ت‍ورج‌ ره‍ن‍م‍ا
ارتباطات فراملی و جهان سوم
ارتباطات فراملی و جهان سوم
/ ویراستاران جرالد ساسمن‌ و. جان. ای. سنت, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭Transnational communications: wiring the third world,c1991., کتابنامه: ص. ۱۵۵ - ۱۵۶.
از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌‌درم‍ان‍ی‌
از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌‌درم‍ان‍ی‌
/ دی‍وی‍د ب‍رن‍ز, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭ ‎The feeling good handbook‬.
از کوچه‌ رندان‌: درباره‌ زندگی‌ و اندیشه‌ حافظ
از کوچه‌ رندان‌: درباره‌ زندگی‌ و اندیشه‌ حافظ
/ نوشته‌ عبدالحسین‌ زرین‌ کوب‌, این‌ کتاب‌ در سالهای‌ مختلف‌ توسط ناشرین‌ مختلف‌ منتشر شده‌ است‌, چاپ‌ نهم‌: ۱۳۷۴, ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ زری‍ن‌ ک‍وب‌
اسانید و مشیخة من لایحضره الفقیه
اسانید و مشیخة من لایحضره الفقیه
در این رساله اسامی راویان حدیث‌هایی كه در «كتاب من لایحضره الفقیه» ذكر شده ، معرفی شده است. شیخ صدوق پس از اتمام كتاب، اسانید اخبار آنرا که حذف كرده بودند، علیحده تنظیم کرد که عموما ملحق به نسخ این كتاب است.بعد از اسانید فهرست المشیخة نوشته شده است., / ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق و ابن بابویه, زبان: عربی, ‏‫‭۲۰۷۷۸/۲, بسمله. و به ثقتی و علیه تعتمدی یقول محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی مصنف هذا الکتاب رحمه الله کلما کان فی هذا الکتاب عن عمار بن موسی الساباطی فقد رویته عن ابی و محمد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی الله ... فهرست المشیخة علی ترتیب الحروف الالف ابان بن تغلب ..., ... یحیی بن عبدالله یعقوب بن شعیب یعقوب بن عیثم یعقوب بن یزید یوسف الطاطری یوسف بن یعقوب یوسف بن عمار یونس بن یعقوب... یعقوب بن یزید یوسف الطاطری یوسف بن یعقوب یوسف بن عمار یونس بن یعقوب, قد فرغت من تسوید هذه النسخة الشریفة وقت العصر یوم الجمعه عشرالاول من شهر شوال سنه ۱۰۴۴ العبد الاول ملا غیاث الدین الاردبیلی المدرس اللهم اعف عنه بحق الحق و النبی المطلق هر که خواند دعا طمع دارم * زانکه من بنده کنه کارم ... تمت بعون الله تعالی, نستعلیق تحریری, اصفهانی نخودی, عنوان‌ها و علامت‌ها به سرخی, مقوایی، روکش تیماج قهوه‌ای، ترنج ضربی، جدول ۴خط ریسه ای، اندرون جلد کاغذی, الذریعة ۲۱: ۷۲؛ سپهسالار ۱: ۳۲۶, شکل و سجع مهر: ۳ مهر بیضی با نشان « عبده الراجی؟» و ۱ مهر چهارگوش با نشان « لااله الا الله الملک الحق المبین» در برگ۳۶۰ ب.
اسانید و مشیخة من لایحضره الفقیه
اسانید و مشیخة من لایحضره الفقیه
در این رساله اسامی راویان حدیث‌هایی كه در «كتاب من لایحضره الفقیه» ذكر شده ، معرفی شده است. شیخ صدوق پس از اتمام كتاب، اسانید اخبار آنرا که حذف كرده بودند، علیحده تنظیم کرد که عموما ملحق به نسخ این كتاب است.بعد از اسانید فهرست المشیخة نوشته شده است., / ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق و ابن بابویه, زبان: عربی, ‏‫‭۲۰۷۷۸/۲, بسمله. و به ثقتی و علیه تعتمدی یقول محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی مصنف هذا الکتاب رحمه الله کلما کان فی هذا الکتاب عن عمار بن موسی الساباطی فقد رویته عن ابی و محمد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی الله ... فهرست المشیخة علی ترتیب الحروف الالف ابان بن تغلب ..., ... یحیی بن عبدالله یعقوب بن شعیب یعقوب بن عیثم یعقوب بن یزید یوسف الطاطری یوسف بن یعقوب یوسف بن عمار یونس بن یعقوب... یعقوب بن یزید یوسف الطاطری یوسف بن یعقوب یوسف بن عمار یونس بن یعقوب, قد فرغت من تسوید هذه النسخة الشریفة وقت العصر یوم الجمعه عشرالاول من شهر شوال سنه ۱۰۴۴ العبد الاول ملا غیاث الدین الاردبیلی المدرس اللهم اعف عنه بحق الحق و النبی المطلق هر که خواند دعا طمع دارم * زانکه من بنده کنه کارم ... تمت بعون الله تعالی, نستعلیق تحریری, اصفهانی نخودی, عنوان‌ها و علامت‌ها به سرخی, مقوایی، روکش تیماج قهوه‌ای، ترنج ضربی، جدول ۴خط ریسه ای، اندرون جلد کاغذی, الذریعة ۲۱: ۷۲؛ سپهسالار ۱: ۳۲۶, شکل و سجع مهر: ۳ مهر بیضی با نشان « عبده الراجی؟» و ۱ مهر چهارگوش با نشان « لااله الا الله الملک الحق المبین» در برگ۳۶۰ ب.

صفحه‌ها