طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

افسانه‌‌ها
افسانه‌‌ها
/ به‌ اهتمام‌ صبحی‌., چاپ‌ چهارم‌., باهتمام صبحی
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
/محسن رنانی, محسن رِنانی, جلد اول
الاص‍ول‌ م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌
الاص‍ول‌ م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌
عربی. ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
الاعجاز العددی فی القرآن الکریم
الاعجاز العددی فی القرآن الکریم
کاتب سعید صلاح الفیومی
الشقائق‌‌‌النعمانیه فی‌العلماء‌الدوله‌العثمانیه
الشقائق‌‌‌النعمانیه فی‌العلماء‌الدوله‌العثمانیه
تالیف عصام‌الدین‌احمد طاشکپری‌زاده؛ تصحیح و تحقیق محمد طباطبایی‌بهبهانی(منصور).
الف
الف
/ پائولو کوئلیو, ‏‫عنوان اصلی : ‭O Aleph,c2010.
ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ق‍رآن‌
ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ق‍رآن‌
ب‍درال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍زرک‍ش‍ی‌؛ خ‍رج‌ ح‍دی‍ث‍ه‌ و ق‍دم‌ ل‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ع‍طا
ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دول‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌
ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دول‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
امیر تیمور
امیر تیمور
/ آناتولی‌ نووسلتسف‌, عنوان‌ به‌انگلیسی‌:‎on the historical ivaluation of Timur‬., کتابنامه‌: ص‌. ۶۲

صفحه‌ها