طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

<ال‍>م‍ت‍ع‍ه‌ و م‍ش‍روع‍ی‍ت‍ه‍ا ف‍ی‌ الاس‍لام‌
<ال‍>م‍ت‍ع‍ه‌ و م‍ش‍روع‍ی‍ت‍ه‍ا ف‍ی‌ الاس‍لام‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‌ ال‍ع‍ل‍م‍اآ ال‍م‍ف‍ک‍ری‍ن‌, چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌
<ال‍>وج‍وه‌ وال‍ن‍ظائ‍ر لال‍ف‍اظ ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍زی‍ز و م‍ع‍ان‍ی‍ه‍ا
<ال‍>وج‍وه‌ وال‍ن‍ظائ‍ر لال‍ف‍اظ ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍زی‍ز و م‍ع‍ان‍ی‍ه‍ا
/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍دام‍غ‍ان‍ی‌, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍اع‍ن‍وان‌ " ق‍ام‍وس‌ ال‍ق‍ران‌، او، اص‍لاح‌ ال‍وج‍وه‌ و ال‍ن‍ظائ‍ر ف‍ی‌ ال‍ق‍ران‌ ال‍ک‍ری‍م‌ " م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۸۸۷ - ۸۷۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ال‍>وج‍وه‌ وال‍ن‍ظائ‍ر لال‍ف‍اظ ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍زی‍ز و م‍ع‍ان‍ی‍ه‍ا
<ال‍>وج‍وه‌ وال‍ن‍ظائ‍ر لال‍ف‍اظ ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍زی‍ز و م‍ع‍ان‍ی‍ه‍ا
/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍دام‍غ‍ان‍ی‌, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍اع‍ن‍وان‌ " ق‍ام‍وس‌ ال‍ق‍ران‌، او، اص‍لاح‌ ال‍وج‍وه‌ و ال‍ن‍ظائ‍ر ف‍ی‌ ال‍ق‍ران‌ ال‍ک‍ری‍م‌ " م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۸۸۷ - ۸۷۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ال‍>وج‍وه‌ وال‍ن‍ظائ‍ر لال‍ف‍اظ ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍زی‍ز و م‍ع‍ان‍ی‍ه‍ا
<ال‍>وج‍وه‌ وال‍ن‍ظائ‍ر لال‍ف‍اظ ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍زی‍ز و م‍ع‍ان‍ی‍ه‍ا
/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍دام‍غ‍ان‍ی‌, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍اع‍ن‍وان‌ " ق‍ام‍وس‌ ال‍ق‍ران‌، او، اص‍لاح‌ ال‍وج‍وه‌ و ال‍ن‍ظائ‍ر ف‍ی‌ ال‍ق‍ران‌ ال‍ک‍ری‍م‌ " م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۸۸۷ - ۸۷۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ال‍خ‍راج‌ = خ‍راج‌> و ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‍ه‌
<ال‍خ‍راج‌ = خ‍راج‌> و ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‍ه‌
/ ل‍ق‍دام‍ه‌ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۹۱ - ۴۸۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ال‍ری‍اض‌ = ری‍اض‌> الان‍ی‍ق‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ اس‍م‍اآ خ‍ی‍رال‍خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌
<ال‍ری‍اض‌ = ری‍اض‌> الان‍ی‍ق‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ اس‍م‍اآ خ‍ی‍رال‍خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌
/ ل‍ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ال‍س‍ی‍وطی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۴۹ - ۳۴۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ = ش‍ی‍ع‍ه‌>ف‍ی‌ ع‍ق‍ائ‍ده‍م‌ و اح‍ک‍ام‍ه‍م‌
<ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ = ش‍ی‍ع‍ه‌>ف‍ی‌ ع‍ق‍ائ‍ده‍م‌ و اح‍ک‍ام‍ه‍م‌
/ ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د ال‍ک‍اظم‍ی‌ ال‍ق‍زوی‍ن‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۲۷] - ۴۲۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ال‍غ‍م‍از = غ‍م‍از> ع‍ل‍ی‌ ال‍ل‍م‍از ف‍ی‌ ال‍م‍وض‍وع‍ات‌ ال‍م‍ش‍ه‍ورات‌
<ال‍غ‍م‍از = غ‍م‍از> ع‍ل‍ی‌ ال‍ل‍م‍از ف‍ی‌ ال‍م‍وض‍وع‍ات‌ ال‍م‍ش‍ه‍ورات‌
/ ل‍ن‍ورال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍س‍م‍ه‍ودی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ه‌  = فلسفه>والاع‍ت‍زال‌ ف‍ی‌ ن‍ه‍ج‌‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌
<ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ = فلسفه>والاع‍ت‍زال‌ ف‍ی‌ ن‍ه‍ج‌‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌
/ ق‍اس‍م‌‌ج‍ب‍ی‍ب‌ ج‍اب‍ر., عربی., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص. ‎289 - 283‬؛ همچنین به صورت زیرنویس.
<ال‍ق‍ص‍اص‌ = ق‍ص‍اص‌>  و ال‍م‍ذک‍ری‍ن‌
<ال‍ق‍ص‍اص‌ = ق‍ص‍اص‌> و ال‍م‍ذک‍ری‍ن‌
/ لاب‍ی‌ ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ ال‍ج‍وزی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ال‍م‍ح‍رر = م‍ح‍رر>ال‍وج‍ی‍ز ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍زی‍ز
<ال‍م‍ح‍رر = م‍ح‍رر>ال‍وج‍ی‍ز ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍زی‍ز
/ لاب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ح‍ق‌ ب‍ن‌ ع‍طی‍ه‌ ال‍غ‍رن‍اطی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ال‍م‍ص‍ب‍اح‌ = م‍ص‍ب‍اح‌> ف‍ی‌ ال‍ت‍ص‍وف‌
<ال‍م‍ص‍ب‍اح‌ = م‍ص‍ب‍اح‌> ف‍ی‌ ال‍ت‍ص‍وف‌
/ س‍ع‍دال‍دی‍ن‌ ح‍م‍وی‍ه‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌:ص‌ [۲۱۷] - ۲۲۲؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ال‍م‍ع‍اص‍رون‌ = م‍ع‍اص‍رون‌>
<ال‍م‍ع‍اص‍رون‌ = م‍ع‍اص‍رون‌>
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ک‍رد ع‍ل‍ی‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌لات‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌:‎Muhammad Kurd Ali. al - Mu'Asirun‬., چ‍اپ‌ دوم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۳۱ -[]۵۳۸
<ال‍م‍غ‍ن‍ی‌= مغنی> ف‍ی‌ اب‍واب‌ ال‍ت‍وح‍ی‍د وال‍ع‍دل‌
<ال‍م‍غ‍ن‍ی‌= مغنی> ف‍ی‌ اب‍واب‌ ال‍ت‍وح‍ی‍د وال‍ع‍دل‌
/ املاء القاضی‌ابی‌الحسن عبدالجبارالاسدآبادی, عربی., فهرستنویسی براساس جلد چهارم: [۱۳۳۹]., گردآورنده، نظارت و مصحح در هر جلد متفاوت است., ج. ۶. چاپ اول:‌۱۳۳۹., ج. ۷. چاپ اول: ۱۳۴۰., ج. ۸، ج.۹. چاپ اول., ج. ۱۱. چاپ اول: ۱۹۶۵م = ۱۳۴۴., ج. ۱۳. چاپ اول: ۱۳۸۲ق= ۱۹۶۲م= ۱۳۴۱., ج. ۱۴، ۱۵. چاپ اول: ۱۳۸۵ ق= ۱۹۶۵ م= ۱۳۴۴., ج. ۱۶. چاپ اول: ۱۳۸۰ ق= ۱۹۶۰م= ۱۳۳۹., ج. ۱۷، ۲۰. چاپ اول., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ., نمایه.
<ال‍م‍ق‍ص‍د = م‍ق‍ص‍د> الاس‍ن‍ی‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ م‍ع‍ان‍ی‌ اس‍م‍اآ ال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌
<ال‍م‍ق‍ص‍د = م‍ق‍ص‍د> الاس‍ن‍ی‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ م‍ع‍ان‍ی‌ اس‍م‍اآ ال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌
/ لاب‍ی‌ح‍ام‍د ال‍غ‍زال‍ی‌, ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Abu -Hamid-al Ghazali almaqsad al-asna felsharhe ma, any asma asmah-al-husna‬., ع‍رب‍ی‌
<ال‍م‍ک‍ت‍ف‍ی‌ ف‍ی‌ ال‍وق‍ف‌ و الاب‍ت‍داء ف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍زوج‍ل‌
<ال‍م‍ک‍ت‍ف‍ی‌ ف‍ی‌ ال‍وق‍ف‌ و الاب‍ت‍داء ف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍زوج‍ل‌
/ اب‍و ع‍م‍رودان‍ی‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎AbuAmre dani. The adequacy in pausing and commencing in‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ال‍وس‍ائ‍ل‌ = وس‍ائ‍ل‌> ف‍ی‌ م‍س‍ام‍ره‌ الاوائ‍ل‌
<ال‍وس‍ائ‍ل‌ = وس‍ائ‍ل‌> ف‍ی‌ م‍س‍ام‍ره‌ الاوائ‍ل‌
/ لال‍طب‍ران‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ت‍ب‍ی‍ان‌ = ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌> ف‍ی‌ اق‍س‍ام‌ ال‍ق‍ران‌
<ت‍ب‍ی‍ان‌ = ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌> ف‍ی‌ اق‍س‍ام‌ ال‍ق‍ران‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ال‍ج‍وزی‍ه‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
Etudes economiques sur le moyen  -orient
Etudes economiques sur le moyen -orient
/ ‎R. Barre‬, م‍ق‍ال‍ه‌ای‌ از ن‍ش‍ری‍ه‌‎Les cahiers de Tunisie‬، ش‍م‍اره‌ ۱، ۱۹۵۳
Fihi ma-fih
Fihi ma-fih
/ Mevlana Celaleddin, تركي استانبولي.
On Aristotle's "Metaphysics 13-14"
On Aristotle's "Metaphysics 13-14"
Syrianus ; translated by John Dillon and Dominic O'Meara., Includes bibliographical references (p. [213]-214) and indexes.

صفحه‌ها