طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

م‍روج‌ال‍ذه‍ب‌ و م‍ع‍ادن‌ال‍ج‍وه‍ر
م‍روج‌ال‍ذه‍ب‌ و م‍ع‍ادن‌ال‍ج‍وه‍ر
ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍س‍ع‍ودی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ پ‍ای‍ن‍ده‌.
م‍ص‍ادر الاس‍ت‍ن‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ الاص‍ول‍ی‍ی‍ن‌ و الاخ‍ب‍اری‍ی‍ن‌
م‍ص‍ادر الاس‍ت‍ن‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ الاص‍ول‍ی‍ی‍ن‌ و الاخ‍ب‍اری‍ی‍ن‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ن‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۱۲ - ۲۹۳
م‍ع‍ج‍م‌ ال‍ن‍س‍اء‌ال‍ش‍اع‍رات‌ ف‍ی‌‌ال‍ج‍اه‍ل‍ی‍ه‌ والاس‍لام‌ خطوط عومعجم متکامل
م‍ع‍ج‍م‌ ال‍ن‍س‍اء‌ال‍ش‍اع‍رات‌ ف‍ی‌‌ال‍ج‍اه‍ل‍ی‍ه‌ والاس‍لام‌ خطوط عومعجم متکامل
/ اع‍داد ع‍ب‍د‌ م‍ه‍ن‍ا., ع‍رب‍ی‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
م‍ع‍ج‍م‌ م‍ف‍ردات‌ال‍ف‍اظ‌ال‍ق‍رآن‌
م‍ع‍ج‍م‌ م‍ف‍ردات‌ال‍ف‍اظ‌ال‍ق‍رآن‌
/ ل‍ل‍ع‍لام‍ه‌ ال‍راغ‍ب‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌, عربی., ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍ب‍لا ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ال‍م‍ف‍ردات‌ ف‍ی‌ غ‍ری‍ب‌ ال‍ق‍رآن‌" م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
م‍ع‍رف‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
م‍ع‍رف‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Abi abdil'lah al -Nisaburi Kitab Ma'rifatt ulum al-hadith‬.
م‍ف‍ح‍م‍ات‌ الاق‍ران‌ ف‍ی‌ م‍ب‍ه‍م‍ات‌ ال‍ق‍ران‌
م‍ف‍ح‍م‍ات‌ الاق‍ران‌ ف‍ی‌ م‍ب‍ه‍م‍ات‌ ال‍ق‍ران‌
/ ح‍اف‍ظ ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ ال‍س‍ی‍وطی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۷۵ - ۲۶۹
م‍ن‌ ع‍اش‌ ب‍ع‍د ال‍م‍وت‌
م‍ن‌ ع‍اش‌ ب‍ع‍د ال‍م‍وت‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ب‍ی‍د اب‍ن‌اب‍ی‌ال‍دن‍ی‍ا ال‍ق‍رش‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
م‍ن‍اظرات‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ة الاس‍لام‍ی‍ة ب‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ خ‍رم‌ و ال‍ب‍اج‍ی‌ =‎Polemiques entre ibn hazm et bagi‬
م‍ن‍اظرات‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ة الاس‍لام‍ی‍ة ب‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ خ‍رم‌ و ال‍ب‍اج‍ی‌ =‎Polemiques entre ibn hazm et bagi‬
/ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د ت‍رک‍ی‌, چ‍اپ‌ دوم‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌:‎Polemique enter Ibn Hazm et Bagi‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۸۱ - ۵۶۵؛ ه‍م‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ الام‍ال‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ح‍دی‍ث‌ ان‍م‍اآ الاع‍م‍ال‌
م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ الام‍ال‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ح‍دی‍ث‌ ان‍م‍اآ الاع‍م‍ال‌
/ ل‍ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ ال‍س‍ی‍وطی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
م‍وطا الام‍ام‌ م‍ال‍ک‌‎
م‍وطا الام‍ام‌ م‍ال‍ک‌‎
عربی. چاپ هشتم. کتابنامه.
م‍ک‍ت‍ب‍ه‍ای‌ ادب‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‍ای‌ ادب‍ی‌
/ رض‍ا س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌., ک‍ت‍اب‌ حاضر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران متفاوت منتشر شده است., ج.۱ (چاپ یازدهم: ۱۳۷۶)., ج‌.۱ (چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: ۱۳۸۱)., ج.۱ ( چاپ چهاردهم: ۱۳۸۵)., ج.۲ (چاپ دهم: ۱۳۷۶)., ج‌.۲ (چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۱۳۸۱)., ج.۲(چاپ دوازدهم : ۱۳۸۴)., ج.۲ ( چاپ سیزدهم : ۱۳۸۵ )., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
م‍ک‍ت‍ب‍ه‍ای‌ ادب‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‍ای‌ ادب‍ی‌
/ رض‍ا س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌., ک‍ت‍اب‌ حاضر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران متفاوت منتشر شده است., ج.۱ (چاپ یازدهم: ۱۳۷۶)., ج‌.۱ (چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: ۱۳۸۱)., ج.۱ ( چاپ چهاردهم: ۱۳۸۵)., ج.۲ (چاپ دهم: ۱۳۷۶)., ج‌.۲ (چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۱۳۸۱)., ج.۲(چاپ دوازدهم : ۱۳۸۴)., ج.۲ ( چاپ سیزدهم : ۱۳۸۵ )., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
م‍ک‍ت‍ب‍ه‍ای‌ ادب‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‍ای‌ ادب‍ی‌
/ رض‍ا س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌., ک‍ت‍اب‌ حاضر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران متفاوت منتشر شده است., ج.۱ (چاپ یازدهم: ۱۳۷۶)., ج‌.۱ (چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: ۱۳۸۱)., ج.۱ ( چاپ چهاردهم: ۱۳۸۵)., ج.۲ (چاپ دهم: ۱۳۷۶)., ج‌.۲ (چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۱۳۸۱)., ج.۲(چاپ دوازدهم : ۱۳۸۴)., ج.۲ ( چاپ سیزدهم : ۱۳۸۵ )., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
نامه‌های‌ عاشقانه‌ یک‌ پیامبر
/ گردآوری‌ و اقتباس‌ آزاد پائولو کوئیلو, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‭‎Beloved Propht, the love letters of kahlil Gibran and mary Haskell and her private journal, 1972.‬, ‏‫ص‌. ع‌. به‌ پرتغالی‌:‭‎Gibran kahlil Gibran. As cartas de Amor do profeta.‬, ‏‫, .
نزهه‌الالباء فی طبقات‌الادباء
نزهه‌الالباء فی طبقات‌الادباء
/ کمال‌الدین‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد الانباری, عربی., کتابنامه: ص. ۳۴۹ - ۳۵۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.
نظریه‌های‌ روابط عمومی‌
نظریه‌های‌ روابط عمومی‌
/ ویراستاران‌ کارل‌ بوتان‌، وینسنت‌ هزلتون‌, عنوان‌ اصلی‌: ‎Public relations theory‬., کتابنامه‌
نظم نوین روحانیت در ایران
نظم نوین روحانیت در ایران
/ مهدی خلجی., ‏‫پشت جلد لاتینی شده: Mehdi Khalaji. Nazm-e nowin-e rohaniat dar Iran = The new order of the clerical stablishment in Iran: essaya in Persian.‎, کتابنامه به‌صورت زیرنویس.

صفحه‌ها