طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد هشتم): آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎي ﺟﺎري اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اقتصاد مقاومتی
مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد هشتم): آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎي ﺟﺎري اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اقتصاد مقاومتی
مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد هفتم): ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد
مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد هفتم): ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد
مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد پنجم): ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و اﻧﺮژي
مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد پنجم): ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و اﻧﺮژي
مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد چهارم): ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد چهارم): ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد یازدهم): مبانی و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی (2)
مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد یازدهم): مبانی و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی (2)
مجموعه ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد اول): ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﻣﻨﻈﺮ راﻫﺒﺮدي
مجموعه ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد اول): ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﻣﻨﻈﺮ راﻫﺒﺮدي
مجموعه‌ مقالات‌ دومین‌ سمینار بررسی‌ مطبوعات‌ ایران‌، تهران‌، خرداد ماه‌ ۱۳۷۷
مجموعه‌ مقالات‌ دومین‌ سمینار بررسی‌ مطبوعات‌ ایران‌، تهران‌، خرداد ماه‌ ۱۳۷۷
محمد صلي‌الله عليه و اله في التوراة و الانجيل و القرآن
محمد صلي‌الله عليه و اله في التوراة و الانجيل و القرآن
مرات‌العاشقین( منتخب - فهرستی  )
مرات‌العاشقین( منتخب - فهرستی )
مراقبت‌های بهداشتی از سالمندان
مسند خلیفه بن خیاط: احاد یث مجموعة
مسند خلیفه بن خیاط: احاد یث مجموعة
مشکلات الدعوه و الداعیه
مشکلات الدعوه و الداعیه
معالم الشریعه الاسلامیه
معالم الشریعه الاسلامیه
معرفت‌المذاهب
معرفت‌المذاهب
معماری سکونتگاه های موقت بعد از سوانح
معماری سکونتگاه های موقت بعد از سوانح
مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب
مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب
مقدمه فی اسباب اختلاف المسلمین و تفرقهم
مقدمه فی اسباب اختلاف المسلمین و تفرقهم
ملوک العرب: رحله فی البلاد العربیه مزینه برسوم وخرایط وفهرست اعلام
ملوک العرب: رحله فی البلاد العربیه مزینه برسوم وخرایط وفهرست اعلام
من
من
مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی گیاهان کشاورزی
مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی گیاهان کشاورزی
منتخب‌ قابوسنامه‌
منتخب‌ قابوسنامه‌
منهج‌النقد فی علوم‌الحدیث
منهج‌النقد فی علوم‌الحدیث
مولانا جلال‌الدین‌: زندگانی‌، فلسفه‌، آثار و گزیده‌ای‌ از آنها
مولانا جلال‌الدین‌: زندگانی‌، فلسفه‌، آثار و گزیده‌ای‌ از آنها
مکتوبات مولانا جلال الدین
مکتوبات مولانا جلال الدین

صفحه‌ها