طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

توده؛ پیدایی تا پایان
توده؛ پیدایی تا پایان
/اندیشکده برهان., ‏‫کتابنامه:ص.[۵۵]-۵۶؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬
تکنولوژی‌های‌ جدید ارتباطی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌
تکنولوژی‌های‌ جدید ارتباطی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌
/ نویسندگان‌ جریس‌ هنسون‌، اوما نارولا, عنوان‌ اصلی‌: ‎New communication technologies in developing countries‬., کتابنامه‌: ص‌. [۲۴۹] - ۲۵۴
تکوین‌ زبان‌ فارسی‌
تکوین‌ زبان‌ فارسی‌
/ علی‌اشرف‌ صادقی‌., کتابنامه‌: ص‌. ۱۴۰ - ۱۴۲؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
ت‍اری‍خ‌ الاس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ة
ت‍اری‍خ‌ الاس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ة
/ ع‍ارف‌ ت‍ام‍ر, ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎The isaile history‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
ت‍اری‍خ‌ الاس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ة
ت‍اری‍خ‌ الاس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ة
/ ع‍ارف‌ ت‍ام‍ر, ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎The isaile history‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
ت‍اری‍خ‌ زی‍دی‍ه‌ در ق‍رن‌ دوم‌ و س‍وم‌ ه‍ج‍ری‌
ت‍اری‍خ‌ زی‍دی‍ه‌ در ق‍رن‌ دوم‌ و س‍وم‌ ه‍ج‍ری‌
/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ ال‍ش‍ام‍ی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ت‍اری‍خ‌ ال‍ف‍رق‍ه‌ ال‍زی‍دی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رن‍ی‍ن‌ ال‍ث‍ان‍ی‌ و ال‍ث‍ال‍ث‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۳۰ - ۳۱۴؛ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍ب‍ی‍ی‍ض‌ ال‍ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ب‍م‍ن‍اق‍ب‌ اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه‌
ت‍ب‍ی‍ی‍ض‌ ال‍ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ب‍م‍ن‍اق‍ب‌ اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍رال‍س‍ی‍وطی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۲۴ - ۱۲۲؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍ح‍ری‍م‌ ال‍ن‍رد و ال‍ش‍طرن‍ج‌ و ال‍م‍لاه‍ی‌
ت‍ح‍ری‍م‌ ال‍ن‍رد و ال‍ش‍طرن‍ج‌ و ال‍م‍لاه‍ی‌
/ لاب‍ی‌ ب‍ک‍رب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ الاج‍ری‌, ع‍رب‍ی‌
ت‍ذک‍ره‌ ال‍ح‍ف‍اظ  (الجزء الثالث)
ت‍ذک‍ره‌ ال‍ح‍ف‍اظ (الجزء الثالث)
ج‌. ۳. م‍ن‌ ال‍طب‍ق‍ه‌ ال‍ح‍ادی‍ه‌ ع‍ش‍ره‌ ال‍ی‌ ال‍طب‍ق‍ه‌ ال‍راب‍ع‍ه‌ ع‍ش‍ره‌
ت‍ذک‍ره‌ روض‍ه‌ ال‍س‍لاطی‍ن (نسخه خطی)‌
ت‍ذک‍ره‌ روض‍ه‌ ال‍س‍لاطی‍ن (نسخه خطی)‌
/ از ف‍خ‍ری‌ ه‍روی‌, ع‍ن‍وان‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎Fakhri Haravi. Tadkire - Ye - Rowzat AL - Salatin‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۷۹ - ۱۷۴
ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ال‍س‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ال‍ح‍ج‍ه‌ ف‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌
ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ال‍س‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ال‍ح‍ج‍ه‌ ف‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍م‍ش‍ت‍ه‍ر ب‍ال‍ف‍ی‍ض‌ ال‍ک‍اش‍ان‍ی‌, ب‍م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ چ‍ه‍ارص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ت‍ول‍د م‍ول‍ی‌ م‍ح‍س‍ن‌ ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۸] - ۶۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ م‍ج‍ازات‌ ال‍ق‍رآن‌
ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ م‍ج‍ازات‌ ال‍ق‍رآن‌
/ ل‍م‍ص‍ن‍ف‍ه‌ س‍ی‍د رض‍ی‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌(ع‌)..., چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۳۲, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍م‍ی‍ی‍ز ال‍طی‍ب‌ م‍ن‌ ال‍خ‍ب‍ی‍ث‌ ف‍ی‍م‍ا ی‍دور ع‍ل‍ی‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍اس‌ م‍ن‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
ت‍م‍ی‍ی‍ز ال‍طی‍ب‌ م‍ن‌ ال‍خ‍ب‍ی‍ث‌ ف‍ی‍م‍ا ی‍دور ع‍ل‍ی‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍اس‌ م‍ن‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍م‍رال‍ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ الاث‍ری‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍واری‍خ‌ آل‌س‍ل‍ج‍وق‌ و ه‍ذا ال‍ج‍ز م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ زب‍ده‌ ال‍ن‍ص‍ره‌ و ن‍خ‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ر
ت‍واری‍خ‌ آل‌س‍ل‍ج‍وق‌ و ه‍ذا ال‍ج‍ز م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ زب‍ده‌ ال‍ن‍ص‍ره‌ و ن‍خ‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ر
/ م‍ن‌ ان‍ش‍اآ، ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍ام‍د الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎Imad ad -din alkatib al-Isfahani Histoire des seldjoucides de L'Iraq‬.
ت‍واری‍خ‌ الان‍ب‍ی‍اء
ت‍واری‍خ‌ الان‍ب‍ی‍اء
/ ال‍س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ ل‍واس‍ان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍وال‍ی‌ ال‍ت‍اس‍ی‍س‌ ل‍م‍ع‍ال‍ی‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ادری‍س‌
ت‍وال‍ی‌ ال‍ت‍اس‍ی‍س‌ ل‍م‍ع‍ال‍ی‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ادری‍س‌
/ لاب‍ن‌ح‍ج‍ر ال‍ع‍س‍ق‍لان‍ی‌, ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: ف‍ی‌ م‍ن‍اق‍ب‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌., ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
جامعه‌ی مدنی ، مبارزه‌ی مدنی
جامعه‌ی مدنی ، مبارزه‌ی مدنی
/جین شارپ، رابرت هلوی, کتاب حاضر برگزیده و ترجمه از کتابهای "There are realistic alternatives " و "on strategic nonviolent conflict : thinking about the fundamentals" می باشد, ‏‫‬کتابنامه: ص. ۱۵۹ - ۱۶۰
جریان‌ بین‌المللی‌ اطلاعات‌: گزارش‌ و تحلیل‌ جهانی‌
جریان‌ بین‌المللی‌ اطلاعات‌: گزارش‌ و تحلیل‌ جهانی‌
/ حمید مولانا, ‏‫عنوان‌ اصلی‌:International flow of information: a global report and analysis, 1985., کتابنامه‌.

صفحه‌ها