طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

اعجاز القرآن بین‌المعتزله و الاشاعره
اعجاز القرآن بین‌المعتزله و الاشاعره
منیر سلطان, عربی. چاپ سوم. کتابنامه: ص.۲۵۹-۲۷۵؛ همچنین به صورت زیرنویس.
اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن
اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن
نویسنده عباس یزدانی
اع‍ج‍از ب‍ی‍ان‍ی‌ ق‍رآن‌
اع‍ج‍از ب‍ی‍ان‍ی‌ ق‍رآن‌
ع‍ای‍ش‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‍ت‌ال‍ش‍اطی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍اب‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار پ‍روی‍ز ات‍اب‍ک‍ی‌.
اع‍ج‍از ق‍رآن‌. [رس‍ال‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ م‍ع‍ج‍زه‌]
اع‍ج‍از ق‍رآن‌. [رس‍ال‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ م‍ع‍ج‍زه‌]
ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ی‍رزام‍ح‍م‍د
افسانه‌‌ها
افسانه‌‌ها
/ به‌ اهتمام‌ صبحی‌., چاپ‌ چهارم‌., باهتمام صبحی
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
/محسن رنانی, محسن رِنانی, جلد اول
الاعجاز العددی فی القرآن الکریم
الاعجاز العددی فی القرآن الکریم
کاتب سعید صلاح الفیومی
الشقائق‌‌‌النعمانیه فی‌العلماء‌الدوله‌العثمانیه
الشقائق‌‌‌النعمانیه فی‌العلماء‌الدوله‌العثمانیه
تالیف عصام‌الدین‌احمد طاشکپری‌زاده؛ تصحیح و تحقیق محمد طباطبایی‌بهبهانی(منصور).
الف
الف
/ پائولو کوئلیو, ‏‫عنوان اصلی : ‭O Aleph,c2010.
امیر تیمور
امیر تیمور
/ آناتولی‌ نووسلتسف‌, عنوان‌ به‌انگلیسی‌:‎on the historical ivaluation of Timur‬., کتابنامه‌: ص‌. ۶۲

صفحه‌ها