طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

< الاسلام = اسلام>‌الدین‌الفطری‌الابدی
< الاسلام = اسلام>‌الدین‌الفطری‌الابدی
/ تالیف ابو‌النصر‌مبشر‌الطرازی الحسینی., ‏‫عربی., ‏‫فهرست نویسی بر اساس جلد اول ودوم٬ ۱۴۰۵ق.= ۱۹۸۴م. =۱۳۶۳.‬, ‏‫کتابنامه.‬
< الاکسیر = اکسیر > فی علم التفسیر
< الاکسیر = اکسیر > فی علم التفسیر
/الطوفی سلیمان بن عبد القوی بن عبد الکریم الصرصری البغدادی
<الاخبار‌ = اخبار>الموفقیات
<الاخبار‌ = اخبار>الموفقیات
/ تالیف ابو‌عبدالله زبیربن‌بکار, ‏‫کتابنامه: ص. [۶۰۵] - ۶۱۳؛ همچنین به صورت زیرنویس.‏‬‏‬, نمایه.
<الاض‍ح‍وی‍ه‌ = اض‍ح‍وی‍ه‌>ف‍ی‌‌ال‍م‍ع‍اد
<الاض‍ح‍وی‍ه‌ = اض‍ح‍وی‍ه‌>ف‍ی‌‌ال‍م‍ع‍اد
/ لابن سینا, ع‍رب‍ی‌., اف‍س‍ت‌ از روی‌ م‍وس‍س‍ه‌‌ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌ اس‍ت‌., کتابنامه : ص. 197 - 199 ؛ همچنین به صورت زیرنویس., نمایه.
<الاع‍لاق‌=اع‍لاق‌>‌ال‍خ‍طی‍ره ف‍ی‌ ذک‍رام‍راءال‍ش‍ام‌ وال‍ج‍زی‍ره‌
<الاع‍لاق‌=اع‍لاق‌>‌ال‍خ‍طی‍ره ف‍ی‌ ذک‍رام‍راءال‍ش‍ام‌ وال‍ج‍زی‍ره‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ن‌ ش‍داد ع‍زال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌, عربی., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
<الامام= امام>‌الذهبی دراسة موضوعیة تحلیلیة تربویة
<الامام= امام>‌الذهبی دراسة موضوعیة تحلیلیة تربویة
/ تالیف عبد‌الرحمن النحلاوی., عربی., کتابنامه: ص. ۱۵۱ - ۱۵۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.
<الام‍ث‍ال‌ = ام‍ث‍ال‌> ف‍ی‌ ال‍ق‍ران‌ ال‍ک‍ری‍م‌
<الام‍ث‍ال‌ = ام‍ث‍ال‌> ف‍ی‌ ال‍ق‍ران‌ ال‍ک‍ری‍م‌
/ تحقیق سعیدمحمدنمرالخطیب, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<الان‍س‌ = ان‍س‌> ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ق‍دس‌ و ال‍خ‍ل‍ی‍ل‌
<الان‍س‌ = ان‍س‌> ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ق‍دس‌ و ال‍خ‍ل‍ی‍ل‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ال‍ح‍ن‍ب‍ل‍ی‌., اف‍س‍ت‌ از روی‌ چ‍اپ‌: ن‍ج‍ف‌: ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌، ۱۳۸۶ه‍. ق‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
<التقریب= تقریب>‌ والارشاد (الصغیر)
<التقریب= تقریب>‌ والارشاد (الصغیر)
/ للقاضی ابی‌بكر محمدبن‌الطیب الباقلانی, عربی., چاپ دوم., كتابنامه.
<الشريفيه = شریفیه>
<الشريفيه = شریفیه>
در انتهای کتاب دو صفحه توضیحات مربوط به حواشی به همراه شماره صفحه قید گردیده است ، بنگرید به شماره بازیابی ۱/۲۶۰۶۳, /شارح سیدشریف علي حرجاني, زبان:عربي, ۲۴۸۱۵/۳, بسمله، الحمدلله رب‌العالمین والصلوة علی خیر خلقه محمد و اله و اصحابه اجمعین قال المولی الشیخ الامام الاجل سراج‌الملة والدین محمدبن عبدالرشید السجاوندی نورالله مرقده ...., ...کل منهما عشرون و لبنته ستون و لمولا ه عشره و الله اعلم بالصدق والصواب و الیه المرجع والمآب, نسخ, فرنگی, پارچه‌ای سبز وصالی, مشترک ۲: ۹۶۹ ؛‌ مشترک ۱۴: ۵۶۲, دارای فهرست ابواب و فصول در ص ۲۲
<النوادر= نوادر >‌السلطانية فی‌المحاسن‌اليوسفيه ٬ او ٬ سیرة صلاح‌الدین
<النوادر= نوادر >‌السلطانية فی‌المحاسن‌اليوسفيه ٬ او ٬ سیرة صلاح‌الدین
/ بهاء الدین بن‌شداد, عربی., بالای عنوان: تراثنا.
<ال‍>اش‍ت‍ق‍اق‌
<ال‍>اش‍ت‍ق‍اق‌
/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ دری‍د الازدی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۷۱۰ - ۷۰۵
<ال‍>اش‍ت‍ق‍اق‌
<ال‍>اش‍ت‍ق‍اق‌
/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ دری‍د الازدی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۷۱۰ - ۷۰۵
<ال‍>ت‍ع‍دی‍ل‌ و ال‍ت‍ج‍وی‍ر
<ال‍>ت‍ع‍دی‍ل‌ و ال‍ت‍ج‍وی‍ر
/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اح‍م‍د ف‍واد الاه‍وان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
<ال‍>ع‍ص‍ر ال‍ع‍ب‍اس‍ی‌ الاول‌ دراس‍ة ف‍ی‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍س‍ی‍اس‍ی‌ و الاداری‌ و ال‍م‍ال‍ی‌
<ال‍>ع‍ص‍ر ال‍ع‍ب‍اس‍ی‌ الاول‌ دراس‍ة ف‍ی‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍س‍ی‍اس‍ی‌ و الاداری‌ و ال‍م‍ال‍ی‌
/ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ال‍دوری‌, چ‍اپ‌ س‍وم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۲۴ - ۲۲۰؛ ه‍م‌چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌

صفحه‌ها