طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

ادبیات‌ و اندیشه‌: مجموعه‌ مقاله‌
ادبیات‌ و اندیشه‌: مجموعه‌ مقاله‌
/ ژان‌ پل‌ سارتر، آلبر کامو، گورکه‌ لوکاچ‌, چاپ دوم., عنوان روی جلد : ادبیات‌ و اندیشه‌.
ادب‍ی‍ات‌ ام‍روز آل‍م‍ان‌: توماس مان...
ادب‍ی‍ات‌ ام‍روز آل‍م‍ان‌: توماس مان...
/ ت‍ورج‌ ره‍ن‍م‍ا., ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ ام‍روز آل‍م‍ان‌ اس‍ت‌., ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ آل‍م‍ان‍ی‌:‭‭‭‭‎Touradj Rahnema. Deutsche Literatur der gegenwart‬., چاپ دوم., چاپ سوم: ۱۳۸۹., ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۳۱] - ۲۴۵.‬, ت‍ورج‌ ره‍ن‍م‍ا
ارتباطات فراملی و جهان سوم
ارتباطات فراملی و جهان سوم
/ ویراستاران جرالد ساسمن‌ و. جان. ای. سنت, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭Transnational communications: wiring the third world,c1991., کتابنامه: ص. ۱۵۵ - ۱۵۶.
از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌‌درم‍ان‍ی‌
از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌‌درم‍ان‍ی‌
/ دی‍وی‍د ب‍رن‍ز, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭ ‎The feeling good handbook‬.
از کوچه‌ رندان‌: درباره‌ زندگی‌ و اندیشه‌ حافظ
از کوچه‌ رندان‌: درباره‌ زندگی‌ و اندیشه‌ حافظ
/ نوشته‌ عبدالحسین‌ زرین‌ کوب‌, این‌ کتاب‌ در سالهای‌ مختلف‌ توسط ناشرین‌ مختلف‌ منتشر شده‌ است‌, چاپ‌ نهم‌: ۱۳۷۴, ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ زری‍ن‌ ک‍وب‌
اس‍ل‍وب‌ الال‍ت‍ف‍ات‌ ف‍ی‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ال‍ق‍رآن‍ی‍ه‌
اس‍ل‍وب‌ الال‍ت‍ف‍ات‌ ف‍ی‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ال‍ق‍رآن‍ی‍ه‌
/ ح‍س‍ن‌ طب‍ل‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌‎ .‬۲۳۲ - ۲۲۹
اعجاز القرآن
اعجاز القرآن
ابی بکر محمد بن‌الطبیب الباقلانی
اعجاز القرآن بین‌المعتزله و الاشاعره
اعجاز القرآن بین‌المعتزله و الاشاعره
منیر سلطان, عربی. چاپ سوم. کتابنامه: ص.۲۵۹-۲۷۵؛ همچنین به صورت زیرنویس.
اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن
اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن
نویسنده عباس یزدانی
اعلام العراق الحدیث؛١٨٦٩- ١٩٦٩ الجزء الاول (ا-ح) (نسخه خطی)
اعلام العراق الحدیث؛١٨٦٩- ١٩٦٩ الجزء الاول (ا-ح) (نسخه خطی)
باقرامین الورد؛راجعه و قدم له ناجی معروف, الجزء الاول (ا-ح)
اع‍ج‍از ب‍ی‍ان‍ی‌ ق‍رآن‌
اع‍ج‍از ب‍ی‍ان‍ی‌ ق‍رآن‌
ع‍ای‍ش‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‍ت‌ال‍ش‍اطی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍اب‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار پ‍روی‍ز ات‍اب‍ک‍ی‌.

صفحه‌ها