طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

  ‏‫الفتوحات المکیة ‏
‏‫الفتوحات المکیة ‏
عربی. ج.۲(چاپ اول: ۲۰۰۲م.= ۱۴۲۳ق. = ۱۳۸۱).
 ال‍ص‍ح‍اب‍ی‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍م‍ان‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌: ع‍ن‍د ال‍ع‍رب‌ و ال‍ف‍رس‌ و ال‍ت‍رک‌
ال‍ص‍ح‍اب‍ی‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍م‍ان‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌: ع‍ن‍د ال‍ع‍رب‌ و ال‍ف‍رس‌ و ال‍ت‍رک‌
ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ج‍ی‍ب‌ ال‍م‍ص‍ری‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌۱۶۳ -[۱۷۶] ؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
تثبيت دلائل النبوة (الجزء الثانی)
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي، أبو الحسين المعتزلي
... <ال‍دلای‍ل‌ = دلای‍ل‌> و الاع‍ت‍ب‍ار ع‍ل‍ی‌ ال‍خ‍ل‍ق‌ و ال‍ت‍دب‍ی‍ر
... <ال‍دلای‍ل‌ = دلای‍ل‌> و الاع‍ت‍ب‍ار ع‍ل‍ی‌ ال‍خ‍ل‍ق‌ و ال‍ت‍دب‍ی‍ر
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ام‍ام‌ اب‍ی‌ع‍ث‍م‍ان‌ ع‍م‍روب‍ن‌ ب‍ح‍ر ال‍ج‍اح‍ظ, ع‍رب‍ی‌
... الصله [کتاب]
... الصله [کتاب]
عربی. ج.۲ و ۳ (چاپ اول: ۱۴۲۹ ق. = ۲۰۰۸ م. = ۱۳۸۷). کتابنامه.
...م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ ف‍ی‌ ن‍ق‍ض‌ ک‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ال‍ق‍دری‍ه‌. (و ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌) ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ م‍واف‍ق‍ه‌ ص‍ری‍ح‌ ال‍م‍ع‍ق‍ول‌ ل‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ال‍م‍ن‍ق‍ول‌
...م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ ف‍ی‌ ن‍ق‍ض‌ ک‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ال‍ق‍دری‍ه‌. (و ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌) ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ م‍واف‍ق‍ه‌ ص‍ری‍ح‌ ال‍م‍ع‍ق‍ول‌ ل‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ال‍م‍ن‍ق‍ول‌
/ ت‍ص‍ی‍ن‍ف‌ اب‍ی‌ال‍ع‍ب‍اس‌ ت‍ق‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍ل‍ی‍م‌ ال‍ش‍ه‍ی‍ر ب‍اب‍ن‌ ت‍ی‍م‍ی‍ه‌ ال‍ح‍ران‍ی‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‌ ال‍ح‍ن‍ب‍ل‍ی‌, ع‍رب‍ی‌
On Aristotle's "Metaphysics 13-14"
On Aristotle's "Metaphysics 13-14"
Syrianus ; translated by John Dillon and Dominic O'Meara., Includes bibliographical references (p. [213]-214) and indexes.
آئين اوستا
آئين اوستا
/سیاوش اوستا (حسن عباسی), چاپ چهارم., نوشته: سياوش اوستا (حسن عباسي)
آدمهای‌ بی‌شناسنامه‌
آدمهای‌ بی‌شناسنامه‌
/ نوشته‌ عزیز نسین‌, نوشته عزیز نسین؛ ترجمه رضا همراه
آرش‌
آرش‌
/ بهرام‌ بیضایی‌, چاپ‌ اول‌: ۱۳۵۶
آریاییها و مادها
آریاییها و مادها
/ اردشیر خدادادیان‌, کتابنامه‌
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
/ محمدمهدی‌ سدیفی‌, کتابنامه‌: ص‌. [۱۳۱] - ۱۳۴, م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ س‍دی‍ف‍ی‌؛ [ب‍رای‌] ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍دا.
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
/ ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Anna Karenina‬, ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ منوچهر بیگدلی خمسه
آوای وزغ
آوای وزغ
/ گونتر گراس, عنوان اصلی:Unkenrufe, c1992.‎, گونتر گراس؛ مترجم آرش طهماسبی

صفحه‌ها