طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

  ‏‫الفتوحات المکیة ‏
‏‫الفتوحات المکیة ‏
 ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ آداب‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ال‍ق‍رآن
ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ آداب‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ال‍ق‍رآن
 ال‍ص‍ح‍اب‍ی‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍م‍ان‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌: ع‍ن‍د ال‍ع‍رب‌ و ال‍ف‍رس‌ و ال‍ت‍رک‌
ال‍ص‍ح‍اب‍ی‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍م‍ان‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌: ع‍ن‍د ال‍ع‍رب‌ و ال‍ف‍رس‌ و ال‍ت‍رک‌
 ال‍ن‍زاع‌ و ال‍ت‍خ‍اص‍م‌ ف‍ی‍م‍اب‍ی‍ن‌ ب‍ن‍ی‌ام‍ی‍ه‌ و ب‍ن‍ی‌ه‍اش‍م‌
ال‍ن‍زاع‌ و ال‍ت‍خ‍اص‍م‌ ف‍ی‍م‍اب‍ی‍ن‌ ب‍ن‍ی‌ام‍ی‍ه‌ و ب‍ن‍ی‌ه‍اش‍م‌
 اهمیت کمی و کیفی موقوفات در اقتصاد و سازمان فضایی مذهبی شهر تفت تا اسفند 1375
اهمیت کمی و کیفی موقوفات در اقتصاد و سازمان فضایی مذهبی شهر تفت تا اسفند 1375
تثبيت دلائل النبوة (الجزء الثانی)
 ک‍ت‍اب‌ ال‍س‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‌ ال‍س‍ی‍ر
... <ال‍دلای‍ل‌ = دلای‍ل‌> و الاع‍ت‍ب‍ار ع‍ل‍ی‌ ال‍خ‍ل‍ق‌ و ال‍ت‍دب‍ی‍ر
... <ال‍دلای‍ل‌ = دلای‍ل‌> و الاع‍ت‍ب‍ار ع‍ل‍ی‌ ال‍خ‍ل‍ق‌ و ال‍ت‍دب‍ی‍ر
... الصله [کتاب]
... الصله [کتاب]
...م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ ف‍ی‌ ن‍ق‍ض‌ ک‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ال‍ق‍دری‍ه‌. (و ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌) ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ م‍واف‍ق‍ه‌ ص‍ری‍ح‌ ال‍م‍ع‍ق‍ول‌ ل‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ال‍م‍ن‍ق‍ول‌
...م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ ف‍ی‌ ن‍ق‍ض‌ ک‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ال‍ق‍دری‍ه‌. (و ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌) ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ م‍واف‍ق‍ه‌ ص‍ری‍ح‌ ال‍م‍ع‍ق‍ول‌ ل‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ال‍م‍ن‍ق‍ول‌
<الشوری= شوری> فی العصر الاموی
<الشوری= شوری> فی العصر الاموی
On Aristotle's "Metaphysics 13-14"
On Aristotle's "Metaphysics 13-14"
آئين اوستا
آئين اوستا
آدمهای‌ بی‌شناسنامه‌
آدمهای‌ بی‌شناسنامه‌
آرش‌
آرش‌
آریاییها و مادها
آریاییها و مادها
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
آموزش عالی در گشورهای در حال توسعه
آموزش عالی در گشورهای در حال توسعه
آموزش و پرورش علوم سیاسی در ایران
آموزش و پرورش علوم سیاسی در ایران
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
آوای وزغ
آوای وزغ
إعجاز القرآن في ما تخفیه الأرحام
إعجاز القرآن في ما تخفیه الأرحام
ابن عربي و نظريه وحدت وجود
ابن عربي و نظريه وحدت وجود
اجتماعیات در ادبیات‏‫
اجتماعیات در ادبیات‏‫

صفحه‌ها