طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

On Aristotle's "Metaphysics 13-14"
On Aristotle's "Metaphysics 13-14"
Syrianus ; translated by John Dillon and Dominic O'Meara., Includes bibliographical references (p. [213]-214) and indexes.
آئين اوستا
آئين اوستا
/سیاوش اوستا (حسن عباسی), چاپ چهارم., نوشته: سياوش اوستا (حسن عباسي)
آدمهای‌ بی‌شناسنامه‌
آدمهای‌ بی‌شناسنامه‌
/ نوشته‌ عزیز نسین‌, نوشته عزیز نسین؛ ترجمه رضا همراه
آرش‌
آرش‌
/ بهرام‌ بیضایی‌, چاپ‌ اول‌: ۱۳۵۶
آریاییها و مادها
آریاییها و مادها
/ اردشیر خدادادیان‌, کتابنامه‌
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
/ محمدمهدی‌ سدیفی‌, کتابنامه‌: ص‌. [۱۳۱] - ۱۳۴, م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ س‍دی‍ف‍ی‌؛ [ب‍رای‌] ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍دا.
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
/ ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Anna Karenina‬, ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ منوچهر بیگدلی خمسه
آوای وزغ
آوای وزغ
/ گونتر گراس, عنوان اصلی:Unkenrufe, c1992.‎, گونتر گراس؛ مترجم آرش طهماسبی
ادبیات‌ و اندیشه‌: مجموعه‌ مقاله‌
ادبیات‌ و اندیشه‌: مجموعه‌ مقاله‌
/ ژان‌ پل‌ سارتر، آلبر کامو، گورکه‌ لوکاچ‌, چاپ دوم., عنوان روی جلد : ادبیات‌ و اندیشه‌.
ادب‍ی‍ات‌ ام‍روز آل‍م‍ان‌: توماس مان...
ادب‍ی‍ات‌ ام‍روز آل‍م‍ان‌: توماس مان...
/ ت‍ورج‌ ره‍ن‍م‍ا., ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ ام‍روز آل‍م‍ان‌ اس‍ت‌., ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ آل‍م‍ان‍ی‌:‭‭‭‭‎Touradj Rahnema. Deutsche Literatur der gegenwart‬., چاپ دوم., چاپ سوم: ۱۳۸۹., ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۳۱] - ۲۴۵.‬, ت‍ورج‌ ره‍ن‍م‍ا
ارتباطات فراملی و جهان سوم
ارتباطات فراملی و جهان سوم
/ ویراستاران جرالد ساسمن‌ و. جان. ای. سنت, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭Transnational communications: wiring the third world,c1991., کتابنامه: ص. ۱۵۵ - ۱۵۶.
از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌‌درم‍ان‍ی‌
از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌‌درم‍ان‍ی‌
/ دی‍وی‍د ب‍رن‍ز, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭ ‎The feeling good handbook‬.
از کوچه‌ رندان‌: درباره‌ زندگی‌ و اندیشه‌ حافظ
از کوچه‌ رندان‌: درباره‌ زندگی‌ و اندیشه‌ حافظ
/ نوشته‌ عبدالحسین‌ زرین‌ کوب‌, این‌ کتاب‌ در سالهای‌ مختلف‌ توسط ناشرین‌ مختلف‌ منتشر شده‌ است‌, چاپ‌ نهم‌: ۱۳۷۴, ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ زری‍ن‌ ک‍وب‌
اعجاز القرآن
اعجاز القرآن
ابی بکر محمد بن‌الطبیب الباقلانی

صفحه‌ها