طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

  تحقيقات المقتبسه مع منهیات
تحقيقات المقتبسه مع منهیات
نویسنده تحقیقاتی بر کتابهای استخراج شده و شروحی که بر کتاب تهذیب المنطق نگاشته شده ، مطالبی را استخراج و با عناوین قوله - قوله نوشته است., /مولانا مولوی محمد صاحب گلهوی, زبان: عربي, بسمله، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت ... اما بعد فانی لما رایت تهذیب المنطق . . ., . . . قوله فی الامرین ای العلم و العمل امین امین رب العلمین بحرمة النبی صلی الله تعالی علیه و سلم و اله و اصحابه اجمعین., نسخ, کاغذی طرح دار نخودی، عطف پارچه ای خاکستری
  ‏‫الفتوحات المکیة ‏
‏‫الفتوحات المکیة ‏
عربی. ج.۲(چاپ اول: ۲۰۰۲م.= ۱۴۲۳ق. = ۱۳۸۱).
 آینده‌پژوهی ایران
آینده‌پژوهی ایران
‏‫/ نویسندگان محمدمهدی مولایی، حامد طالبیان., کتابنامه.
 ال‍ص‍ح‍اب‍ی‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍م‍ان‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌: ع‍ن‍د ال‍ع‍رب‌ و ال‍ف‍رس‌ و ال‍ت‍رک‌
ال‍ص‍ح‍اب‍ی‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍م‍ان‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌: ع‍ن‍د ال‍ع‍رب‌ و ال‍ف‍رس‌ و ال‍ت‍رک‌
ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ج‍ی‍ب‌ ال‍م‍ص‍ری‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌۱۶۳ -[۱۷۶] ؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
تثبيت دلائل النبوة (الجزء الثانی)
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي، أبو الحسين المعتزلي
... <الارب‍ع‍ی‍ن‌ = ارب‍ع‍ی‍ن‌> ال‍ب‍ل‍دان‍ی‍ه‌ ع‍ن‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ م‍ن‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ لارب‍ع‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌
... <الارب‍ع‍ی‍ن‌ = ارب‍ع‍ی‍ن‌> ال‍ب‍ل‍دان‍ی‍ه‌ ع‍ن‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ م‍ن‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ لارب‍ع‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌
/ .. اب‍ی‌ال‍ق‍اس‍م‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ه‍ب‍ه‌ال‍ل‍ه‌ اب‍ن‌ع‍س‍اک‍ر ال‍دم‍ش‍ق‍ی‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
... <الاقتصاد= اقتصاد>‌فی‌الاعتقاد
... <الاقتصاد= اقتصاد>‌فی‌الاعتقاد
/ للامام الغزالی., عربی.
... <ال‍ت‍ع‍ری‍ف‍ات‌ = ت‍ع‍ری‍ف‍ات‌>
... <ال‍ت‍ع‍ری‍ف‍ات‌ = ت‍ع‍ری‍ف‍ات‌>
/ ل‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍ج‍رج‍ان‍ی‌
... <ال‍دلای‍ل‌ = دلای‍ل‌> و الاع‍ت‍ب‍ار ع‍ل‍ی‌ ال‍خ‍ل‍ق‌ و ال‍ت‍دب‍ی‍ر
... <ال‍دلای‍ل‌ = دلای‍ل‌> و الاع‍ت‍ب‍ار ع‍ل‍ی‌ ال‍خ‍ل‍ق‌ و ال‍ت‍دب‍ی‍ر
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ام‍ام‌ اب‍ی‌ع‍ث‍م‍ان‌ ع‍م‍روب‍ن‌ ب‍ح‍ر ال‍ج‍اح‍ظ, ع‍رب‍ی‌
... <ال‍دلای‍ل‌ = دلای‍ل‌> و الاع‍ت‍ب‍ار ع‍ل‍ی‌ ال‍خ‍ل‍ق‌ و ال‍ت‍دب‍ی‍ر
... <ال‍دلای‍ل‌ = دلای‍ل‌> و الاع‍ت‍ب‍ار ع‍ل‍ی‌ ال‍خ‍ل‍ق‌ و ال‍ت‍دب‍ی‍ر
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ام‍ام‌ اب‍ی‌ع‍ث‍م‍ان‌ ع‍م‍روب‍ن‌ ب‍ح‍ر ال‍ج‍اح‍ظ, ع‍رب‍ی‌
... <ال‍ن‍زاع‌ = ن‍زاع‌> و ال‍ت‍خ‍اص‍م‌ ف‍ی‍م‍اب‍ی‍ن‌ ب‍ن‍ی‌ام‍ی‍ه‌ و ب‍ن‍ی‌ه‍اش‍م‌
... <ال‍ن‍زاع‌ = ن‍زاع‌> و ال‍ت‍خ‍اص‍م‌ ف‍ی‍م‍اب‍ی‍ن‌ ب‍ن‍ی‌ام‍ی‍ه‌ و ب‍ن‍ی‌ه‍اش‍م‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ت‍ق‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ال‍م‍ق‍ری‍زی‌, اف‍س‍ت‌ از روی‌ چ‍اپ‌ دار م‍ع‍ارف‌، : ۱۹۸۸‎ISBN 977 -02-2450-02‬., پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Al -Maqrizi. Kitab al-nizaa wa al-takhasum fimabaina Bani Umayya wa Bani Hashim‬., ع‍رب‍ی‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
... <ال‍ن‍ق‍ض‌ = ن‍ق‍ض‌> م‍ع‍روف‌ ب‍ع‍ض‌ م‍ث‍ال‍ب‌ ال‍ن‍واص‍ب‌ ف‍ی‌ ن‍ق‍ض‌ "ب‍ع‍ض‌ ف‍ض‍ائ‍ح‌ ال‍رواف‍ض‌"
... <ال‍ن‍ق‍ض‌ = ن‍ق‍ض‌> م‍ع‍روف‌ ب‍ع‍ض‌ م‍ث‍ال‍ب‌ ال‍ن‍واص‍ب‌ ف‍ی‌ ن‍ق‍ض‌ "ب‍ع‍ض‌ ف‍ض‍ائ‍ح‌ ال‍رواف‍ض‌"
/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ال‍رش‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ اب‍ن‌اب‍ی‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ال‍ف‍ض‍ل‌ ال‍ق‍زوی‍ن‍ی‌ ال‍رازی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
... الصله [کتاب]
... الصله [کتاب]
عربی. ج.۲ و ۳ (چاپ اول: ۱۴۲۹ ق. = ۲۰۰۸ م. = ۱۳۸۷). کتابنامه.
... ال‍م‍ج‍م‍وع‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ح‍ی‍ط ب‍ال‍ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌
... ال‍م‍ج‍م‍وع‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ح‍ی‍ط ب‍ال‍ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌
/ اب‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار ب‍ن‌ اح‍م‍د, ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ج‍ل‍د س‍وم‌، ۱۹۹۹م‌ = ۱۳۷۸, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
... تفصیل‌النشاتین و تحصیل‌السعادتین
... تفصیل‌النشاتین و تحصیل‌السعادتین
/الحسین‌بن‌محمد‌بن‌المفضل الراغب الاصفهانی., عربی.
...<الصله = صله>
...<الصله = صله>
/ تالیف ابن‌بشکوال ابی‌القاسم‌خلف‌بن عبدالملک ۴۹۴ - ۵۷۸., عربی., ج.۲ (چاپ اول: ۲۰۰۸ م. = ۱۳۸۶).
...<ال‍ص‍ل‍ه‌ = ص‍ل‍ه‌>: ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ائ‍م‍ه‌ الان‍دل‍س‌ و ع‍ل‍م‍ائ‍ه‍م‌ م‍ح‍دی‍ث‍ه‍م‌ و ف‍ق‍ه‍ائ‍ه‍م‌ و ادب‍ائ‍ه‍م‌
...<ال‍ص‍ل‍ه‌ = ص‍ل‍ه‌>: ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ائ‍م‍ه‌ الان‍دل‍س‌ و ع‍ل‍م‍ائ‍ه‍م‌ م‍ح‍دی‍ث‍ه‍م‌ و ف‍ق‍ه‍ائ‍ه‍م‌ و ادب‍ائ‍ه‍م‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ ال‍ق‍اس‍م‌ خ‍ل‍ف‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍اب‍ن‌ ب‍ش‍ک‍وال‌, ع‍رب‍ی‌.
...م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ ف‍ی‌ ن‍ق‍ض‌ ک‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ال‍ق‍دری‍ه‌. (و ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌) ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ م‍واف‍ق‍ه‌ ص‍ری‍ح‌ ال‍م‍ع‍ق‍ول‌ ل‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ال‍م‍ن‍ق‍ول‌
...م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ ف‍ی‌ ن‍ق‍ض‌ ک‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ال‍ق‍دری‍ه‌. (و ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌) ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ م‍واف‍ق‍ه‌ ص‍ری‍ح‌ ال‍م‍ع‍ق‍ول‌ ل‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ال‍م‍ن‍ق‍ول‌
/ ت‍ص‍ی‍ن‍ف‌ اب‍ی‌ال‍ع‍ب‍اس‌ ت‍ق‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍ل‍ی‍م‌ ال‍ش‍ه‍ی‍ر ب‍اب‍ن‌ ت‍ی‍م‍ی‍ه‌ ال‍ح‍ران‍ی‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‌ ال‍ح‍ن‍ب‍ل‍ی‌, ع‍رب‍ی‌
...م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ ف‍ی‌ ن‍ق‍ض‌ ک‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ال‍ق‍دری‍ه‌. (و ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌) ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ م‍واف‍ق‍ه‌ ص‍ری‍ح‌ ال‍م‍ع‍ق‍ول‌ ل‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ال‍م‍ن‍ق‍ول‌
...م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ ف‍ی‌ ن‍ق‍ض‌ ک‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ال‍ق‍دری‍ه‌. (و ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌) ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ م‍واف‍ق‍ه‌ ص‍ری‍ح‌ ال‍م‍ع‍ق‍ول‌ ل‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ال‍م‍ن‍ق‍ول‌
/ ت‍ص‍ی‍ن‍ف‌ اب‍ی‌ال‍ع‍ب‍اس‌ ت‍ق‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍ل‍ی‍م‌ ال‍ش‍ه‍ی‍ر ب‍اب‍ن‌ ت‍ی‍م‍ی‍ه‌ ال‍ح‍ران‍ی‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‌ ال‍ح‍ن‍ب‍ل‍ی‌, ع‍رب‍ی‌

صفحه‌ها