طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

آئين اوستا
آئين اوستا
/سیاوش اوستا (حسن عباسی), چاپ چهارم., نوشته: سياوش اوستا (حسن عباسي)
آدمهای‌ بی‌شناسنامه‌
آدمهای‌ بی‌شناسنامه‌
/ نوشته‌ عزیز نسین‌, نوشته عزیز نسین؛ ترجمه رضا همراه
آرش‌
آرش‌
/ بهرام‌ بیضایی‌, چاپ‌ اول‌: ۱۳۵۶
آریاییها و مادها
آریاییها و مادها
/ اردشیر خدادادیان‌, کتابنامه‌
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
آشنایی‌ با موسیقی‌ شرق‌ و غرب‌
/ محمدمهدی‌ سدیفی‌, کتابنامه‌: ص‌. [۱۳۱] - ۱۳۴, م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ س‍دی‍ف‍ی‌؛ [ب‍رای‌] ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍دا.
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
/ ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Anna Karenina‬, ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ منوچهر بیگدلی خمسه
آوای وزغ
آوای وزغ
/ گونتر گراس, عنوان اصلی:Unkenrufe, c1992.‎, گونتر گراس؛ مترجم آرش طهماسبی
ادبیات‌ و اندیشه‌: مجموعه‌ مقاله‌
ادبیات‌ و اندیشه‌: مجموعه‌ مقاله‌
/ ژان‌ پل‌ سارتر، آلبر کامو، گورکه‌ لوکاچ‌, چاپ دوم., عنوان روی جلد : ادبیات‌ و اندیشه‌.
ارتباطات فراملی و جهان سوم
ارتباطات فراملی و جهان سوم
/ ویراستاران جرالد ساسمن‌ و. جان. ای. سنت, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭Transnational communications: wiring the third world,c1991., کتابنامه: ص. ۱۵۵ - ۱۵۶.
از کوچه‌ رندان‌: درباره‌ زندگی‌ و اندیشه‌ حافظ
از کوچه‌ رندان‌: درباره‌ زندگی‌ و اندیشه‌ حافظ
/ نوشته‌ عبدالحسین‌ زرین‌ کوب‌, این‌ کتاب‌ در سالهای‌ مختلف‌ توسط ناشرین‌ مختلف‌ منتشر شده‌ است‌, چاپ‌ نهم‌: ۱۳۷۴, ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ زری‍ن‌ ک‍وب‌
افسانه‌‌ها
افسانه‌‌ها
/ به‌ اهتمام‌ صبحی‌., چاپ‌ چهارم‌., باهتمام صبحی
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
/محسن رنانی, محسن رِنانی, جلد اول
الف
الف
/ پائولو کوئلیو, ‏‫عنوان اصلی : ‭O Aleph,c2010.
امیر تیمور
امیر تیمور
/ آناتولی‌ نووسلتسف‌, عنوان‌ به‌انگلیسی‌:‎on the historical ivaluation of Timur‬., کتابنامه‌: ص‌. ۶۲

صفحه‌ها