طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

الکندی
یوحنا قمیر, بالاي عنوان: فلاسفة العرب
الکني و الالقاب
1, تالیف عباس القمی
الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية: الطبقات الکبري
محمد عبد الرءوف المناوی ، حققه و ضبطه و علق علیه محمد فتحی ابوبکر, واژه نامه کتابنامه بصورت زیر نویس
ال‍ب‍ه‍ج‍ه‌ ال‍م‍رض‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ الال‍ف‍ی‍ه‌
/ ل‍ل‍ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر ال‍س‍ی‍وطی‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌, ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ک‍ت‍اب‌ ال‍س‍ی‍وطی‌., چ‍اپ‌ ع‍ک‍س‍ی‌ از روی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ چ‍اپ‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ه‌خ‍ط ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌., لجلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی الشافعی
ال‍مسائل العسکریات فی النحو العربی
لابی علی النحوی؛ علی جابر المنصوری, (تسلسل‌التعضید؛۳۵ )
ال‍م‍ع‍ج‍م‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر
/ ل‍ل‍ح‍اف‍ظ اب‍ی‌ ال‍ق‍اس‍م‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د ال‍طب‍ران‍ی‌, چ‍اپ‌ دوم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, 1, ل‍ل‍ح‍اف‍ظ اب‍ی‌ ال‍ق‍اس‍م‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د ال‍طب‍ران‍ی‌؛ ح‍ق‍ق‍ه‌ و خ‍رج‌ اح‍ادی‍ث‍ه‌ ح‍م‍دی‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د ال‍س‍ل‍ف‍ی‌
ال‍م‍وطا: م‍ال‍ک‌ ب‍ن‌ ان‍س‌. ک‍ت‍اب‌ اس‍ع‍اف‌ ال‍م‍ب‍طا ب‍رج‍ال‌ ال‍م‍وطا
/ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ال‍س‍ی‍وطی‌, دو جلد در یک مجلد اس‍ع‍اف‌ ال‍م‍ب‍طا ب‍رج‍ال‌ ال‍م‍وطا. ش‍رح‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, مالک بن انس
امالي المرتضي، غرر الفوائد و درر القلائد
تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم
انساب الاشراف
1, البلاذری, ج1-آ: تحقیق یوسف المرعشلی .- ج1-ب:تحقیق یوسف المرعشلی .- ج2: تحقیق فیلفرد مادیلونغ .- ج3: تحقیق عبدالعزیز الدوری .- ج4-آ: تحقیق احسان عباس .- ج4-ب: تحقیق عبدالعزیز الدوری و عصام عقله .- ج5: تحقیق احسان عباس .- ج7-آ: تحقیق رمزی بعلبکی .- ج7-ب: تحقیق محمد الیعلاوی
انوار الرحمن في مختصر احکام تجويد القرآن
جیبی؛کتابنامه, اعداد احمد ابراهیم‌ عبدالرحمن‌؛ راجعه‌ محمود امین‌ طنطا‌وی، رمضا‌ن‌ عبدالتواب‌
بدالعارف
ابن سبعین ، تحقیق و تقدیم جورج کتوره, کتابنامه نمايه
بصائر الدرجات فی مناقب آل محمد علیهم السلام
کتابنامه زیرنویس, محمد بن حسن الصفار
ب‍ن‍ات‌ ال‍ن‍ب‍ی‌(ص‌)، ام‌رب‍ائبه‌، رای‌ و ن‍ق‍د
/ ال‍م‍ول‍ف‌ ج‍ع‍ف‍رم‍رت‍ض‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۲۹] - ۱۴۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, جعفر مرتضی العاملی
تاريخ الخلفاء
تالیف جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی سیوطی ، بتحقیقه ابراهیم صالح

صفحه‌ها