طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

اس‍لام‌و الام‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍ق‍ادم‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‌ ال‍م‍ق‍الات‌ ال‍م‍خ‍ت‍اره‌ ل‍ل‍م‍وت‍م‍ر ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ال‍ث‍ان‍ی‌ ع‍ش‍ر ل‍ل‍وح‍ده‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ۱۴۲۰ه‍.ق‌. = ۱۳۷۸
/ اع‍داد ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ی‍رآق‍ای‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, اعداد: جلال الدین میر آقایی ؛ تقویم النص: علی الهاشمی ؛ با اهتمام: عبدالحمید الطالبی
اصول‌الدین: التوحید
/ تالیف عبدالحسین دستغیب, عربی., کتابنامه., تالیف: عبدالحسین دستغیب ؛ ترجمه احمد القبانچی
اعجا‌ز القرآن‌ الکریم‌ فی‌ تشریع‌ المیراث‌: و توظیفه‌ فی‌ العلوم‌ الانسا‌نیه‌ و الاجتما‌عیه‌
تا‌لیف‌ رفعت‌ السید العوضی‌, کتا‌ب‌ حا‌ضر به‌ بررسی‌ آیا‌ت‌ ارث‌ و اعجا‌ز قرآنی‌ پیرامون‌ آن‌ در مورد نسا‌ء پرداخته‌ است‌
اعلام الوري باعلام الهدي
تالیف ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی
اعمال ندوه حوار الاديان
المشارکون ابتسام علی...[و دیگران]؛ تفسیر نادیه محمود مصطفی، سیف الدین عبدالفتاح؛ مراجعه و تحریر وسام الضوینی
اق‍ب‍ال‌ الاع‍م‍ال‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ال‍ق‍اس‍م‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ طاووس‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌, چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۳, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس ؛ قدم له و علق علیه: حسین الاعلیمی
الاتقان فی علوم القرآن
جلال الدین عبدالرحمن السیوطی ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم
الاخبار الطوال
تالیف ابی حنیفه احمدبن داود الدینوری ، تحقیق عبدالنعیم عامر ، مراجعه جمال الدین الشیال, کتابنامه نمايه
الاختصاص‌
/ تالیف‌ ابی‌ عبدالله‌ محمدبن‌ محمدبن‌ النعمان‌ العکبری‌ البغدادی‌ الملقب‌ بالشیخ‌ المفید‎ ;‬صححه‌ و علق‌ علیه‌ علی‌اکبر الغفاری‌, تالیف فخر الشیعه ابی عبدلله محمد بن محد بن النعمان العکبری البغدادی ، صحح و علق علیه علی اکبر الغفاری ، رتب فها رسه محمود الزرندی المحرمی
الارشاد: در شناسائی‌ مقام‌ چهارده‌ معصوم‌ علیهم‌السلام‌ و زندگانی‌ ایشان‌
/ للشیخ‌ المفید, چاپ‌ چهارم‌: ۱۳۷۸, چاپ‌ پنجم‌، ۱۳۸۰., چاپ ششم: ۱۳۸۵ (فیپا)., للشیخ المفید ، ترجمه و شرح فارسی بقلم شیخ محمد باقر ساعدی خراسانی ، بتصحیح محمد باقر بهبودی
الاستعارة و النص الفلسفي
تالیف توفیق فائزی

صفحه‌ها