طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

اق‍ب‍ال‌ الاع‍م‍ال‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ال‍ق‍اس‍م‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ طاووس‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌, چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۳, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس ؛ قدم له و علق علیه: حسین الاعلیمی
الاتقان فی علوم القرآن
جلال الدین عبدالرحمن السیوطی ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم
الاخبار الطوال
تالیف ابی حنیفه احمدبن داود الدینوری ، تحقیق عبدالنعیم عامر ، مراجعه جمال الدین الشیال, کتابنامه نمايه
الاختصاص‌
/ تالیف‌ ابی‌ عبدالله‌ محمدبن‌ محمدبن‌ النعمان‌ العکبری‌ البغدادی‌ الملقب‌ بالشیخ‌ المفید‎ ;‬صححه‌ و علق‌ علیه‌ علی‌اکبر الغفاری‌, تالیف فخر الشیعه ابی عبدلله محمد بن محد بن النعمان العکبری البغدادی ، صحح و علق علیه علی اکبر الغفاری ، رتب فها رسه محمود الزرندی المحرمی
الارشاد: در شناسائی‌ مقام‌ چهارده‌ معصوم‌ علیهم‌السلام‌ و زندگانی‌ ایشان‌
/ للشیخ‌ المفید, چاپ‌ چهارم‌: ۱۳۷۸, چاپ‌ پنجم‌، ۱۳۸۰., چاپ ششم: ۱۳۸۵ (فیپا)., للشیخ المفید ، ترجمه و شرح فارسی بقلم شیخ محمد باقر ساعدی خراسانی ، بتصحیح محمد باقر بهبودی
الاستعارة و النص الفلسفي
تالیف توفیق فائزی
الاس‍س‌ ال‍ع‍م‍دی‍ه‌ ف‍ی‌ ق‍واع‍د ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌: ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ح‍و
/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۵۱]., نویسنده علی حسینی
الاعجاز البیانی فی ثنائیات القرآن الکریم فی ضوء علم المناسبه
تالیف مسلم شاکر جبر؛ راجعه خلیل ابراهیم حمودی السامرائی، عقید خالد حمودی العزاوی
الاعشی‌ یبصر لیلا
خلیل شرف الدین
الافعال الخمسه النحویه فی آیات الله الزکیه
خضرموسی محمد حمود, کتابنامه به‌صورت زیرنویس
الاقطاب الفقهيه علي مذهب الاماميه
تالیف محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور ؛ تحقیق محمد الحسون ؛ اشراف محمود المرعشی, مخطوطات مکتبه آيه‌الله المرعشي العامه؛ ‎۳۶

صفحه‌ها