طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کفاية الاصول
محمد کاظم الخراسانی
کلمة سواء: الابعاد الانسانیة و الوطنیة و القانونیة فی قضیة الامام الصدر
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, کتابنامه به صورت زیرنویس
کلمة سواء: الاسرة واقع و مرتجی
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, کتابنامه به صورت زیرنویس
کلمة سواء: الذات و الاخر فی الاعلام المعاصر
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, کتابنامه به صورت زیرنویس
کلمة سواء: الهویة الثقافیة قراءات فی البعد الثقافی لمسیرة الامام السید موسی الصدر
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, عنوان روی عطف: کلمة سواء: الهویة الثقافیة کتابنامه به صورت زیرنویس.
کلمة سواء: بحثاً عن حق الانسان فی الذکری الخمسین للاعلان العالمی لحقوق الانسان و العشرین لتغییب الامام السید موسی الصدر
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, عنوان روی عطف: کلمة سواء: بحثاً عن حق الانسان کتابنامه به صورت زیرنویس
کلمة سواء: حوار الحضارات
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, عنوان روی جلد: کلمة سواء: حوار الحضارات ... اجتمعنا من اجل الانسان چاپ اول کتابنامه به صورت زیرنویس
کلمة سواء: موقع الحریة فی الاصلاح و التجدید
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, کتابنامه به صورت زیرنویس
ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رض‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ال‍ی‌ال‍ق‍اس‍م‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ طاووس‌, کتابنامه, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف: علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس ؛ تحقیق: محمد الحسون
ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رض‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ال‍ی‌ال‍ق‍اس‍م‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ طاووس‌, کتابنامه بصورت زیر نویس, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس ؛ تحقیق: محمد الحسون
‏التبئیر السردی: فی روایات تحسین کرمیانی
نویسنده بختیار خدر ده رگه له یی
‏‫ الدرهم = درهم الاموی‌المضروب علی‌الطراز‌الساسانی
/ تالیف ناصرمحمود النقشبندی., عربی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭‭Nasir M. al- naqshbandi. The islamic dirham..., ‏‫ چاپ دوم., ن‍اص‍ر م‍ح‍م‍ود ن‍ق‍ش‍ب‍ن‍دی‌
‏‫ الدرهم الاسلامی المضروب علی‌الطراز‌الساسانی
/ تالیف ناصرمحمود النقشبندی., عربی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭‭Nasir M. al- naqshbandi. The islamic dirham..., ‏‫ چاپ دوم., ناصر السید محمود النقشبندی
‏‫ ش‍رح‌ دع‍اء‌ال‍ص‍ب‍اح‌‬‬
‏‫/ ه‍ادی‌ ال‍س‍ب‍زواری‌‬‬, ‏‫ عربی.‬, ‏‫ پشت جلد لاتینی شده: ‭H. Sabzevari. Serhe doae sabah., ‏‫ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۶۱ - ۲۶۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‬, ‏‫ نمایه.‬, تحقیق نجفقلی حبیبی
‏‫ م‍راه‌‌العقول ف‍ی‌ش‍رح‌ اخ‍ب‍ار آل‌ال‍رس‍ول‌ [ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌]‬
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر‌ال‍م‍ج‍ل‍س‍ی‌, ع‍رب‍ی‌ ., م‍ص‍ح‍ح‌ ه‍ر ج‍ل‍د م‍ت‍ف‍اوت‌., کتاب حاضر شرحی است بر کتاب "الکافی " محمد‌بن‌یعقوب کلینی., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ., تال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر‌ال‍م‍ج‍ل‍س‍ی‌ ؛ اخ‍راج‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ه‍اش‍م‌‌ال‍رس‍ول‍ی‌
‏‫ کلیات فی علم رجال‬
/ نویسنده جعفر سبحانی, کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏‫<الکلمة= کلمة>‌الطیبة‬
/‏‫ عبدالرزاق‌بن‌علی‌بن‌الحسین اللاهجی (اللاهیجی)‬, ‬کتاب حاضر به مناسبت نخستين همايش بين‌المللي مکتب فلسفي اصفهان منتشر شده است کتابنامه, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۷۵- ۲۸۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬, عببدالرزاق بن علی بن الحسین اللاهیجی ؛ تحقیق حمید عطایی نظری
‏‫رسالةالنصوص‬
‏‫/ تالیف صدرالدین قونوی‬, ‏‫عربی.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۳۰]- ۲۳۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬, ‏‫نمایه.‬, محمد بن اسحاق صدرالدین القونوی ؛ تصحیح و تحقیق حامد ناجی اصفهانی
‏‫شذرات من‌النظم والنثر فی‌العصرالجاهلی
نادر نظام‌طهرانی٬ سعید واعظ., ‏‫چاپ‬ دوم: زمستان ۱۳۹۱. ‏چاپ سوم: پاییز ۱۳۹۲. ‏کتابنامه : ص. ۱۷۱ - ۱۷۳
‏‫کشف‌ الاسرار عن غوامض‌ الافکار‬
‏‫/ افضل‌الدین الخونجی‬, ‏‫عربی.‬, افضل الدین الخونجی ؛ تقدیم و تحقیق: خالد الرویهب ؛ ترجمه مقدمه انگلیسی: محمود یوسف ثانی

صفحه‌ها