طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ رس‍ائ‍ل‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری‌, ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری‌، ۱۳۷۷ لار و ج‍ه‍رم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌
ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری‌، ۱۳۷۷، لار و ج‍ه‍رم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری
م‍دارک‌ ال‍ع‍روه‌ ال‍وث‍ق‍ی‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ال‍خ‍وان‍س‍اری‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف محمد کاظم الطباطبائی الیزدی
م‍رج‍ع‍ی‍ه‌ س‍م‍اح‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍خ‍ام‍ن‍ئ‍ی‌ م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‌ ف‍ض‍لاآ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ق‍م‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: م‍رج‍ع‍ی‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌...., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, مجموعه من فضلاء الحوزه العلمیه فی قم المقدسه
م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ه‍دای‍ه‌ ف‍ی‌ اث‍ب‍ات‌ ال‍ولای‍ه‌: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دق‍ی‍ق‌ ف‍ی‌ اث‍ب‍ات‌ ال‍ولای‍ه‌ و الام‍ام‍ه‌ م‍ه‍ات‍ض‍اف‍رت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ الای‍ات‌ و ال‍روای‍ات‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۱] - ۳۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, علی البهبهانی
م‍ع‍ارف‌ ال‍س‍ل‍م‍ان‍ی‌، ب‍م‍رات‍ب‌ خ‍ل‍ف‍اآ ال‍رح‍م‍ان‍ی‌. اک‍س‍ی‍ر ال‍س‍ع‍اده‌ ف‍ی‌ اس‍رار ال‍ش‍ه‍اده‌. ال‍ق‍ص‍ائ‍د ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍لاری‌, ع‍رب‍ی‌, ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍لاری‌، ۱۳۷۷ لار و ج‍ه‍رم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍لاری‌
م‍ع‍ج‍م‌ اع‍راب‌ ال‍ف‍اظ ال‍ق‍رآن‌‌ال‍ک‍ری‍م‌
/ ق‍دم‌ ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د‌س‍ی‍د طن‍طاوی‌, ع‍رب‍ی‌., ‏‫ص. ع. به‌ انگلیسی: ‭A dictionary of gramatical analysis of the holy Quran., چاپ دوم: ۱۳۸۷ (فیپا)., چاپ سوم : ۱۳۹۰ (فیپا), ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۸۲۸- ۸۲۹.
م‍ع‍ج‍م‌ م‍ف‍ردات‌ال‍ف‍اظ‌ال‍ق‍رآن‌
/ ل‍ل‍ع‍لام‍ه‌ ال‍راغ‍ب‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌, عربی., 1, الراغب الاصفهانی ، تحقیق ندیم مرعشلی
م‍ف‍ردات‌ ق‍رآن‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در واژه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍رآن‌ از م‍ف‍ردات‌ راغ‍ب‌ م‍ق‍ای‍ی‍س‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
/ رض‍ا م‍ودب‌, ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا (ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ از ان‍ت‍ش‍ار)., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۳۱؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
م‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍ح‍دی‍ث‌: روای‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ه‌ ح‍ت‍ی‌ ع‍ه‍د م‍ع‍اوی‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍غ‍روی‌, ع‍رب‍ی‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۳۳ - ۱۳۱؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, محمد هادی الیوسفی الغروی
نسخ الوظائف النحویه فی الجمله العربیه
خدیجه محمد الصافی, کتابنامه
نشاطات:التدریب اللغوی
تهانی یاسین الطباع؛عبدالله و الحموی
نص فلسفي قرة العيون في الوجود و الماهية (ت ‎۱۲۰۹ ه/ ‎۱۷۹۴ م)
المولی محمد مهدی بن ابی ذر النراقی ، دراسه و تحقیق و تعلیق حسن مجید العبیدی, کتابنامه
نقود الدولة العيونية في بلاد البحرين
نایف بن عبدالله الشرعان, کتابنامه
نقوش الحجر النبطية
سلیمان بن عبد الرحمن الذییب, کتابنامه ، نمایه
نهرالنور
تالیف صلاح الدین التجانی الحسنی
نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار: شرح منتقي الاخبار
محمد بن علی ابن محمد الشوکانی, کتابنامه
هداية الامه الي معارف الائمه
تالیف ابو جعفر جواد بن المحسن بن الحسین الخراستانی, کتابنامه

صفحه‌ها