طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

نسخ الوظائف النحویه فی الجمله العربیه
خدیجه محمد الصافی, کتابنامه
نشاطات:التدریب اللغوی
تهانی یاسین الطباع؛عبدالله و الحموی
نص فلسفي قرة العيون في الوجود و الماهية (ت ‎۱۲۰۹ ه/ ‎۱۷۹۴ م)
المولی محمد مهدی بن ابی ذر النراقی ، دراسه و تحقیق و تعلیق حسن مجید العبیدی, کتابنامه
نقود الدولة العيونية في بلاد البحرين
نایف بن عبدالله الشرعان, کتابنامه
نقوش الحجر النبطية
سلیمان بن عبد الرحمن الذییب, کتابنامه ، نمایه
نهرالنور
تالیف صلاح الدین التجانی الحسنی
نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار: شرح منتقي الاخبار
محمد بن علی ابن محمد الشوکانی, کتابنامه
هداية الامه الي معارف الائمه
تالیف ابو جعفر جواد بن المحسن بن الحسین الخراستانی, کتابنامه
يهود کردستان
اریک براور ، رافائیل پاتای ، شاخوان کرکوکی ؛ عبدارزاق بوتانی, عنوان ديگر: يهود کردستان ـ دراسة اثنولوجية کتابنامه
چکامه های بلند جاهلی همراه با ترجمه و شرح لغات و موارد دشوار
ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ح‍م‍ود ش‍ک‍ی‍ب‌, اش‍ع‍اری‌ ک‍ه‌ در ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌ "م‍ع‍ل‍ق‍ات‌" ن‍ام‍ی‍ده‌ م‍ی‌ش‍ود
کتاب الانتصار
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, 1, ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌, چاپ سنگی
کتاب البستان فی ذکر الاولیاء و العلماء بتلمسان
تالیف: محمدبن محمدبن احمد الملقب بابن مریم ؛ تحقیق: محمدبن یوسف القاضی, کتابنامه نمايه
کتاب الخمس
تالیف مرتضی الحائری ؛ تحقیق: محمد حسین امراللهی
کتاب الشوارق
‏‫/ ابوالحسن‌بن‌احمد القائنی‌القاشانی‬, عربی., کتاب حاضر به مناسبت نخستین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان منتشر شده است., کتابنامه: ص. [۲۴۹] - ۲۵۰؛ همچنین به صورت زیرنویس., ابوالحسن بن احمد القائنی القاشانی ؛ صححتها و قدمت لها زهره قربانی
کتاب الفتوح
ابی محمد احمد بن اعثم الکوفی
کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل
للامام ابی محمد بن احمد بن حزم و محمدبن عبدالکریم شهرستانی

صفحه‌ها