طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

منتخب کتاب اغاني
باهتمام محمد علی خلیلی, عنوان ديگر: منتخب کتاب اغاني براي دانشکده ها و سه سال دوم دبيرستانها
منطق ارسطو
حققه و قدم له عبدالرحمن بدوی
منظومه فقهيه مستطرفه
محمد کاظمینی ؛ با شروح و تعلیقات عبدالحجه بلاغی
مهج الدعوات و منهج العبادات
تالیف علی بن موسی بن محمد بن طاووس, اين کتاب به صورت افست از روي نسخه سال ‎۱۳۲۳ قمري، منتشر شده است
موسوعة الامام الصادق
تالیف باقر شریف القرشی, عنوان جلد 1 تا 4 و 6: حیاه الامام الصادق عنوان جلد ‎۵: الصحيفة الصادقيه احدي حلقات حياة الامام الصادق، عنوان جلد ‎۷: عصر الامام الصادق
موسوعة العتبات المقدسه
الفها و جمع بین بحوثها و علق علیها: جعفر الخلیلی, ج 1:<المدخل> - ج2:<قسم خراسان> - ج3: <قسم کربلا> - ج4:<قسم سامرا>, به ضميمه عقايد الشيعه و اصول دينهم از مولف
موسوعة کلمات الامام الحسين (ع)
المولف: معهد تحقیقات باقر العلوم - منظمه الاعلام الاسلامی ؛ اعداد لجنه الحدیث: محمود شریفی، حسین زینالی، محمود احمدیان و محمود مدنی, کتابنامه: ص. ۸۵۱ - ‎۸۷۸
موسوعة‌ حقوق‌ الانسا‌ن‌ فی‌ الاسلام‌
تالیف خدیجه النبراوی, کتابنامه
موسوعه ظلامات‌ التاریخ لاهل‌ البیت علیهم‌السلام
‏‫/ مهدی‌‌زین‌العابدین الحسینی‌اللجوردی.‬, ‏‫عربی.‬, ‏‫کتابنامه., مهدی‌‌زین‌العابدین الحسینی‌اللجوردی
ميثولوجيا آلهة العرب قبل الاسلام
الساسی بن محمد الضیفاوی, کتابنامه نمايه
مکاتيب الامام الرضا (ع)
تالیف علی الاحمدی المیانجی
مکالمه عربی: فن گفتگو با معرفی مشاغل
/ عظیمه ریحانی‌اردبیلی، کیوان پورنصرالله, کتابنامه: ص. [۲۳۸] - ۲۳۹.
مکا‌فحة‌ الفسا‌د الدلیل‌ الی‌ اتفا‌قیة‌ الامم‌ المتحدة‌: اردن‌ نموذجا‌
ثائر سعود العدوان, عنوان عطف: مکا‌فحة‌ الفسا‌د عنوان روی جلد: مکا‌فحة‌ الفسا‌د الدلیل‌ الی‌ اتفا‌قیة‌ الامم‌ المتحدة‌ عنوان پشت جلد به انگلیسی: anti-corruption: the guide to united nations convention
مکتبات المساجد: دراسة تاريخية
تالیف مکی بن نسیب السباعی ، ترجمه هاشم فرحات سید و محمد جلال غندور, عنوان اصلي: Mosque Libraaries: An Historical Study‎ کتابنامه: ص. ۲۷۱ - ‎۲۹۴؛ همچنين به صورت زيرنويس
میزان‌الحکمه‌: اخلاقی‌، عقائدی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، ادبی‌
/ محمد الری‌شهری‌., عربی‌, کتابنامه‌., محمد محمدی ری شهری
م‍ت‍ن‌ م‍ص‍ح‍ح‌ ج‍ام‍ع‌‌ال‍م‍ق‍دم‍ات‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ف‍ه‍رس‍ت‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌ م‍طال‍ب‌
ک‍ت‍اب‌ حاضر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍تفاوت م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., چاپ چهارم: پاییز ۱۳۷۳., چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۴., ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ج‍ام‍ع‌‌ال‍م‍ق‍دم‍ات‌.
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ رس‍ائ‍ل‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری‌, ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری‌، ۱۳۷۷ لار و ج‍ه‍رم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌
ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری‌، ۱۳۷۷، لار و ج‍ه‍رم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری
م‍دارک‌ ال‍ع‍روه‌ ال‍وث‍ق‍ی‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ال‍خ‍وان‍س‍اری‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف محمد کاظم الطباطبائی الیزدی
م‍رج‍ع‍ی‍ه‌ س‍م‍اح‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍خ‍ام‍ن‍ئ‍ی‌ م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‌ ف‍ض‍لاآ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ق‍م‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: م‍رج‍ع‍ی‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌...., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, مجموعه من فضلاء الحوزه العلمیه فی قم المقدسه
م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ه‍دای‍ه‌ ف‍ی‌ اث‍ب‍ات‌ ال‍ولای‍ه‌: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دق‍ی‍ق‌ ف‍ی‌ اث‍ب‍ات‌ ال‍ولای‍ه‌ و الام‍ام‍ه‌ م‍ه‍ات‍ض‍اف‍رت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ الای‍ات‌ و ال‍روای‍ات‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۱] - ۳۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, علی البهبهانی

صفحه‌ها