طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ف‍ل‍س‍ف‍ة ال‍ع‍ل‍وم‌
ماهر عبدالقادر محمد علی
قانون العقوبات بين النص و الاجتهاد و الفقه: دراسة مقارنة...
الیاس ابو عید, ج.1.المواد 1 الی 36.- ج.2.المواد 37 الی 93.- ج.3. المواد 94 الی 178, کتابنامه
قرآن المفسر باعراب میسر مع معجم ملحق لمعانی الحروف و تعریف المفردات
احمدعلی الموید, اضافات در بخش2 صحافی شده: احمد الخلق محمد
قلب الظلام
جوزف کنراد؛ لجنه من المعربین،السفیر آصف ناصر., دوزبانه(عربی- انگلیسی)
لئالي الاخبار
محمد نبی التوسیرکانی
لسان العرب
1, محمد ابن مکرم ابن منظور

صفحه‌ها