طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

إلی المناره
ویرجینیا وولف؛آمنه حمود شعبان, دوزبانه(عربی- انگلیسی)
ابن الرومی
خلیل‌ شرف‌ الدین‌
ابن خلدون
یوحنا قمیر, بالاي عنوان : فلاسفه العرب کتابنامه‌بصورت زيرنويس
ابن رشد
یوحنا قمیر, بالاي عنوان: فلاسفه العرب
ابن طفیل
یوحنا قمیر, بالاي عنوان: فلاسفه العرب واژه‌نامه
ابو نواس
خلیل ،شرف الدین
ابوالعلاء المعري
یوحنا قمیر
ابوفراس الحمداني فتوه رومنسيه
خلیل شرف الدین, الموسوعه العربيه الميسره؛ ‎۴
اب‍وه‍ری‍ره‌
/ ب‍ق‍ل‍م‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, بقلم: عبدالحسین شرف الدین الموسوی
اجوبه الاستفتاءات
علی الحسینی الخامنئی
اخوان الصفاء
یوحنا قمیر, بالاي عنوان: فلاسفه العرب کتابنامه بصورت زيرنويس
ادب الاطفال... "فن المستقبل"
انور عبد الحمید الموسی, کتابنامه
اس‍لام‌و الام‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍ق‍ادم‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‌ ال‍م‍ق‍الات‌ ال‍م‍خ‍ت‍اره‌ ل‍ل‍م‍وت‍م‍ر ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ال‍ث‍ان‍ی‌ ع‍ش‍ر ل‍ل‍وح‍ده‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ۱۴۲۰ه‍.ق‌. = ۱۳۷۸
/ اع‍داد ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ی‍رآق‍ای‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, اعداد: جلال الدین میر آقایی ؛ تقویم النص: علی الهاشمی ؛ با اهتمام: عبدالحمید الطالبی

صفحه‌ها