طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ابن رشد
یوحنا قمیر, بالاي عنوان: فلاسفه العرب
ابن طفيل
یوحنا قمیر, بالاي عنوان: فلاسفه العرب واژه‌نامه
ابو نواس
خلیل ،شرف الدین
ابوالعلاء المعري
یوحنا قمیر
ابوفراس الحمداني فتوه رومنسيه
خلیل شرف الدین, الموسوعه العربيه الميسره؛ ‎۴
اب‍وه‍ری‍ره‌
/ ب‍ق‍ل‍م‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, بقلم: عبدالحسین شرف الدین الموسوی
اجوبه الاستفتاءات
علی الحسینی الخامنئی
اخوان الصفاء
یوحنا قمیر, بالاي عنوان: فلاسفه العرب کتابنامه بصورت زيرنويس
ادب الاطفال... "فن المستقبل"
انور عبد الحمید الموسی, کتابنامه
اس‍لام‌و الام‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍ق‍ادم‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‌ ال‍م‍ق‍الات‌ ال‍م‍خ‍ت‍اره‌ ل‍ل‍م‍وت‍م‍ر ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ال‍ث‍ان‍ی‌ ع‍ش‍ر ل‍ل‍وح‍ده‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ۱۴۲۰ه‍.ق‌. = ۱۳۷۸
/ اع‍داد ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ی‍رآق‍ای‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, اعداد: جلال الدین میر آقایی ؛ تقویم النص: علی الهاشمی ؛ با اهتمام: عبدالحمید الطالبی
اصول‌الدین: التوحید
/ تالیف عبدالحسین دستغیب, عربی., کتابنامه., تالیف: عبدالحسین دستغیب ؛ ترجمه احمد القبانچی
اعجا‌ز القرآن‌ الکریم‌ فی‌ تشریع‌ المیراث‌: و توظیفه‌ فی‌ العلوم‌ الانسا‌نیه‌ و الاجتما‌عیه‌
تا‌لیف‌ رفعت‌ السید العوضی‌, کتا‌ب‌ حا‌ضر به‌ بررسی‌ آیا‌ت‌ ارث‌ و اعجا‌ز قرآنی‌ پیرامون‌ آن‌ در مورد نسا‌ء پرداخته‌ است‌
اعلام الوري باعلام الهدي
تالیف ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی
اعمال ندوه حوار الاديان
المشارکون ابتسام علی...[و دیگران]؛ تفسیر نادیه محمود مصطفی، سیف الدین عبدالفتاح؛ مراجعه و تحریر وسام الضوینی

صفحه‌ها