طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

شعر بدر شاکر السیاب : دراسه فنیه و فکریه
شعراء قتلتهم اشعارهم و حبهم
شعریة‌ المکا‌ن‌ قراءة‌ فی‌ شعر ما‌نع‌ سعید العتیبة‌
شعریه الانزیاح: فی بنیه القصیده العربیه
شعریه الفضاء: فی الروایه الجدیده مقاربه تطبیقیه فی النقد الجغرافی
شعریه الماء: قراءات فی الشعر العربی المعاصر
شعریه النص الأدبی التنوع والحداثه: قراءات فی منجز حکم الداوودی الإبداعی
شعریه تشکیل الحوار: قراءه فی المجموعه القصصیه (مدن و حقائب) لسعدی المالح
شعریه تشکیل الخطاب قراءات فی السرویات العراقیه المعاصره
شعریه تشکیل الفضاء السروی قراءه فی روایه (الارمله السوداء) لصبحی فحماوی
شعریه تشکیل الفضاء القصصی قراءه فی المجموعه القصصیه (فی انتظار المهرجان) لحکمت صالح
شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم
شوارع نیرودا: استراتیجیات الروایه العراقیه بعد ٢٠٠٣ اشکال السلطه و صور المثقف
شواطی اللانهایات: قراءه فی الشعر العربی المعاصر
شواهد التوضیح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح
ش‍رح‌ اب‍ن‌ع‍ق‍ی‍ل‌
ش‍رح‌ دع‍اء ال‍س‍ح‍ر
صحيح البخاري
صحيفه کامله سجاديه
صحیح البخاری
صفه السرج واللجام
صلاة ابي‌بکر
صوت و صدی...دراسا‌ت‌ نقدیة‌ فی‌ الروایة‌ العربیة‌

صفحه‌ها