طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

شرح التائیه الکبری
‏‫/ صائن‌الدین‌علی‌بن‌ الترکه‌الاصفهانی‬, عربی., کتاب حاضر به مناسبت اولین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان منتشر شده است., ‏‫کتاب حاضر شرحی بر کتاب «تائیه» تالیف ابن‌فارض است.‬, کتابنامه: ص. [۲۱۵] - ۲۱۸؛ همچنین به صورت زیرنویس., نمایه., صائن الدین علی ابن الترکه الاصفهانی ؛ صححه و علق علیه مجید هادی زاده
شرح المصطلحات الفلسفیه
1, اعداد قسم الکلام فی مجمع البحوث الاسلامیه
شرح مقامات الحريري
اب‍ی‌ ال‍ع‍ب‍اس‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌ ال‍ق‍ی‍س‍ی‌ ال‍ش‍ری‍ش‍ی؛ محمد ابوالفضل ابراهیم
شرح منازل السائرین الی الله تعالی
ابی محمد عبدالله الانصاری الهروی ، الشرح محمد التستری ، التحقیق عاصم ابراهیم الکیالی
شعراء قتلتهم اشعارهم و حبهم
خازن عبود, کتابنامه
شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم
1, کتابنامه بصورت زيرنويس
شواطی اللانهایات: قراءه فی الشعر العربی المعاصر
عقیل بن ناجی المسکین تقدیم به محمد عبدالباسط زیدان
شواهد التوضیح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح
ابن مالک جمال الدین محمد بن عبدالله الطائی النحوی؛ محمد فواد عبدالباقی
ش‍رح‌ اب‍ن‌ع‍ق‍ی‍ل‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍ی‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د, ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ه‌ب‍ن‌ ع‍ق‍ی‍ل‌ ال‍ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ال‍ه‍م‍دان‍ی‌ ال‍م‍ص‍ری‌...ک‍ت‍اب‌ م‍ن‍ح‍ه‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ش‍رح‌ اب‍ن‌ع‍ق‍ی‍ل‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍ی‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ش‍رح‌ دع‍اء ال‍س‍ح‍ر
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌., ع‍رب‍ی‌, چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۱۶ق‌. = ۱۳۷۴, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۳۱] - ۲۳۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف الامام الخمینی
صحيح البخاري
محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی
صحيح البخاري
الامام ابی عبدالله محمد بن اسماعیل بن بردزبه البخاری الجعفی

صفحه‌ها