طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

دراسات لسانیه
عمر رشید شاکر السامرائی
دراسات مصطلحیه
الشاهد البوشیخی, وتشمل علی : مشروع المعجم التاریخی للمصطلحات العلمیه - نظرات فی المصطلح و المنهج - نحو تصور حضاری للمساله المصطلحیه - القرآن الکریم و الدراسه المصطلحیه - نحو معجم تاریخی للمصطلحات القرآنیه المعرفه - نظرات فی قضیه المصطلح العلمی فی التراث - جهود معهد الدراسات المصطلحیه فی خدمه السنه المشرفه،نموذج:مشروع المعجم التاریخی للمصطلحات الحدیثیه المعرفه- مصطلح الامه بین الاقامه و التقویم و الاستقامه - نظرات فی تعریب العلوم الصحیه و اهمیه المصطلح الصحی فی التراث.
دراسات و بحوث في التاريخ و الاسلام
السید جعفر مرتضی العاملی, عنوان عطف: التاريخ و الاسلام کتابنامه
دراس‍ات‌ ت‍اری‍خ‍ی‍ة م‍ن‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌
/ م‍ح‍م‍دب‍ی‍وم‍ی‌ م‍ه‍ران‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
دره الغواص: و شرحها و حواشیها و تکملتها
عبدالحفیظ فرغای علی القرنی
دروس‌ ف‍ی‌‌ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ه‌‌الاس‍لام‍ی‍ه‌: شرح توضیحی لکتاب بدایه الحکمه (علامه طباطبائی)
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار رف‍اع‍ی‌., ع‍رب‍ی‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌., تالیف عبدالجبار رفاعی
دلایل‌النبوه
/ للبیهقی, عربی., جلد دوم توسط مدينه: محمد عبدالمحسن‌الكتبی، ۱۳۸۹ق. = ۱۹۶۹م. = ۱۳۴۷., للبیهقی ، تقدیم و تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان
دلیل‌ الانفس‌ بین‌ القرآن‌ الکریم‌ و العلم‌ الحدیث‌
خروجی تا‌لیف‌ محمد عزالدین‌ توفیق‌
دکتر جکیل و مستر هاید
رابرت لویی بالفور استیونسُن؛ ترجمه عبدارزاق محسن الخفاجی., دوزبانه(عربی-انگلیسی)
ذرائع الارهاب الدولي و حروب الشرق الاوسط الجديد: احتلال العراق و افغانستان و العدوان علي غزة و لبنان
خلیل حسین, عنوان عطف: ذرائع الارهاب الدولي و حروب الشرق الاوسط الجديد کتابنامه: ص. 551-568؛ همچنین به صورت زیر نویس
ذرات اللغة العربية و هندستها: دراسات استشکافية ادنوية
عبدالقا‌در الفا‌سی‌ الفهری, کتابنامه
رساله الایقاظات فی خلق الاعمال
/ محمدباقر الداماد (میرداماد), عربی., کتاب حاضر به مناسبت نخستین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان منتشر شده است., کتابنامه: ص. ۱۳۱ - ۱۳۴؛ همچنین به صورت زیرنویس., نمایه., محمد باقر میرداماد ؛ تحقیق و تصحیح: حامد ناجی اصفهانی
روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
سعید محمد بن جمال الدین مکی العاملی شهید اول

صفحه‌ها