طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

حياه الصحابه
تالیف محمد یوسف الکاندهلوی
ح‍ی‍اه‌ الام‍ام‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌: دراس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ل‍ح‍ی‍اه‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ال‍طب‍س‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف محمد جواد الطبسی
خالی
/ ‎by Abdullah Yusuf Ali‬
خصال الشیخ الصدوق
1, جعفربن محمدبن علی بن الحسین بن موسی ابن بابویه, نسخه خطی
خطفات القدس
/ سیداحمد العلوی‌العاملی, عربی., کتاب حاضر به مناسبت اولین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان منتشر شده است., کتابنامه: ص. [۲۳۷] - ۲۴۱؛ همچنین به صورت زیرنویس., احمد بن زین العابدین علوی عاملی ؛ صححه و علق علیه مجید هادی زاده
خمسون و مائه صحابي مختلق
مرتضی العسکری, چاپ ششم مصححه ـ منقحه نقد احاديث سيف بن عمر التميمي
دراسات في الکتب و المکتبات العثمانية
اعداد و ترجمه سهیل صابان, کتابنامه نمايه
دراسات في فلسفه التاريخ النقدية
تالیف جمیل موسی النجار, کتابنامه
دراسات لسانیه
عمر رشید شاکر السامرائی
دراسات مصطلحیه
الشاهد البوشیخی, وتشمل علی : مشروع المعجم التاریخی للمصطلحات العلمیه - نظرات فی المصطلح و المنهج - نحو تصور حضاری للمساله المصطلحیه - القرآن الکریم و الدراسه المصطلحیه - نحو معجم تاریخی للمصطلحات القرآنیه المعرفه - نظرات فی قضیه المصطلح العلمی فی التراث - جهود معهد الدراسات المصطلحیه فی خدمه السنه المشرفه،نموذج:مشروع المعجم التاریخی للمصطلحات الحدیثیه المعرفه- مصطلح الامه بین الاقامه و التقویم و الاستقامه - نظرات فی تعریب العلوم الصحیه و اهمیه المصطلح الصحی فی التراث.
دراسات و بحوث في التاريخ و الاسلام
السید جعفر مرتضی العاملی, عنوان عطف: التاريخ و الاسلام کتابنامه
دراس‍ات‌ ت‍اری‍خ‍ی‍ة م‍ن‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌
/ م‍ح‍م‍دب‍ی‍وم‍ی‌ م‍ه‍ران‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌

صفحه‌ها