طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

دراسات في فلسفه التاريخ النقدية
تالیف جمیل موسی النجار, کتابنامه
دراسات مصطلحیه
الشاهد البوشیخی, وتشمل علی : مشروع المعجم التاریخی للمصطلحات العلمیه - نظرات فی المصطلح و المنهج - نحو تصور حضاری للمساله المصطلحیه - القرآن الکریم و الدراسه المصطلحیه - نحو معجم تاریخی للمصطلحات القرآنیه المعرفه - نظرات فی قضیه المصطلح العلمی فی التراث - جهود معهد الدراسات المصطلحیه فی خدمه السنه المشرفه،نموذج:مشروع المعجم التاریخی للمصطلحات الحدیثیه المعرفه- مصطلح الامه بین الاقامه و التقویم و الاستقامه - نظرات فی تعریب العلوم الصحیه و اهمیه المصطلح الصحی فی التراث.
دراسات و بحوث في التاريخ و الاسلام
السید جعفر مرتضی العاملی, عنوان عطف: التاريخ و الاسلام کتابنامه
دراس‍ات‌ ت‍اری‍خ‍ی‍ة م‍ن‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌
/ م‍ح‍م‍دب‍ی‍وم‍ی‌ م‍ه‍ران‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
دروس‌ ف‍ی‌‌ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ه‌‌الاس‍لام‍ی‍ه‌: شرح توضیحی لکتاب بدایه الحکمه (علامه طباطبائی)
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار رف‍اع‍ی‌., ع‍رب‍ی‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌., تالیف عبدالجبار رفاعی
دلایل‌النبوه
/ للبیهقی, عربی., جلد دوم توسط مدينه: محمد عبدالمحسن‌الكتبی، ۱۳۸۹ق. = ۱۹۶۹م. = ۱۳۴۷., للبیهقی ، تقدیم و تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان
دلیل‌ الانفس‌ بین‌ القرآن‌ الکریم‌ و العلم‌ الحدیث‌
خروجی تا‌لیف‌ محمد عزالدین‌ توفیق‌
دکتر جکیل و مستر هاید
رابرت لویی بالفور استیونسُن؛ ترجمه عبدارزاق محسن الخفاجی., دوزبانه(عربی-انگلیسی)
ذرائع الارهاب الدولي و حروب الشرق الاوسط الجديد: احتلال العراق و افغانستان و العدوان علي غزة و لبنان
خلیل حسین, عنوان عطف: ذرائع الارهاب الدولي و حروب الشرق الاوسط الجديد کتابنامه: ص. 551-568؛ همچنین به صورت زیر نویس
ذرات اللغة العربية و هندستها: دراسات استشکافية ادنوية
عبدالقا‌در الفا‌سی‌ الفهری, کتابنامه
رساله الایقاظات فی خلق الاعمال
/ محمدباقر الداماد (میرداماد), عربی., کتاب حاضر به مناسبت نخستین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان منتشر شده است., کتابنامه: ص. ۱۳۱ - ۱۳۴؛ همچنین به صورت زیرنویس., نمایه., محمد باقر میرداماد ؛ تحقیق و تصحیح: حامد ناجی اصفهانی
روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
سعید محمد بن جمال الدین مکی العاملی شهید اول
روضه العقلاء و نزهه الفضلاء
الامام ابی حاتم محمد بن حبان البستی، اعتنی به محمد عبد القادر الفاضلی

صفحه‌ها