طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

منطق ارسطو
حققه و قدم له عبدالرحمن بدوی
ميثولوجيا آلهة العرب قبل الاسلام
الساسی بن محمد الضیفاوی, کتابنامه نمايه
مکا‌فحة‌ الفسا‌د الدلیل‌ الی‌ اتفا‌قیة‌ الامم‌ المتحدة‌: اردن‌ نموذجا‌
ثائر سعود العدوان, عنوان عطف: مکا‌فحة‌ الفسا‌د عنوان روی جلد: مکا‌فحة‌ الفسا‌د الدلیل‌ الی‌ اتفا‌قیة‌ الامم‌ المتحدة‌ عنوان پشت جلد به انگلیسی: anti-corruption: the guide to united nations convention
مکتبات المساجد: دراسة تاريخية
تالیف مکی بن نسیب السباعی ، ترجمه هاشم فرحات سید و محمد جلال غندور, عنوان اصلي: Mosque Libraaries: An Historical Study‎ کتابنامه: ص. ۲۷۱ - ‎۲۹۴؛ همچنين به صورت زيرنويس
میزان‌الحکمه‌: اخلاقی‌، عقائدی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، ادبی‌
/ محمد الری‌شهری‌., عربی‌, کتابنامه‌., محمد محمدی ری شهری
م‍رج‍ع‍ی‍ه‌ س‍م‍اح‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍خ‍ام‍ن‍ئ‍ی‌ م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‌ ف‍ض‍لاآ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ق‍م‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: م‍رج‍ع‍ی‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌...., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, مجموعه من فضلاء الحوزه العلمیه فی قم المقدسه
م‍ع‍ج‍م‌ م‍ف‍ردات‌ال‍ف‍اظ‌ال‍ق‍رآن‌
/ ل‍ل‍ع‍لام‍ه‌ ال‍راغ‍ب‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌, عربی., 1, الراغب الاصفهانی ، تحقیق ندیم مرعشلی
نسخ الوظائف النحویه فی الجمله العربیه
خدیجه محمد الصافی, کتابنامه
نشاطات:التدریب اللغوی
تهانی یاسین الطباع؛عبدالله و الحموی
نص فلسفي قرة العيون في الوجود و الماهية (ت ‎۱۲۰۹ ه/ ‎۱۷۹۴ م)
المولی محمد مهدی بن ابی ذر النراقی ، دراسه و تحقیق و تعلیق حسن مجید العبیدی, کتابنامه
نقود الدولة العيونية في بلاد البحرين
نایف بن عبدالله الشرعان, کتابنامه
نقوش الحجر النبطية
سلیمان بن عبد الرحمن الذییب, کتابنامه ، نمایه
نهرالنور
تالیف صلاح الدین التجانی الحسنی
يهود کردستان
اریک براور ، رافائیل پاتای ، شاخوان کرکوکی ؛ عبدارزاق بوتانی, عنوان ديگر: يهود کردستان ـ دراسة اثنولوجية کتابنامه
چکامه های بلند جاهلی همراه با ترجمه و شرح لغات و موارد دشوار
ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ح‍م‍ود ش‍ک‍ی‍ب‌, اش‍ع‍اری‌ ک‍ه‌ در ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌ "م‍ع‍ل‍ق‍ات‌" ن‍ام‍ی‍ده‌ م‍ی‌ش‍ود
کتاب الفتوح
ابی محمد احمد بن اعثم الکوفی
کتاب المنمق في اخبار قريش
لمحمد بن حبیب البغدادی ، صححه و علق علیه خورشید احمد فارق, کتابنامه: ص. ۴۳۵ - ‎۴۷۹
کتاب تاريخ المدينة المنورة (اخبار المدينة النبوية)
تالیف ابی زید عمربن شبه النمیری البصری ، علی محمد دندل و یاسین سعدالدین بیان, عنوان ديگر: کتاب تاريخ المدينة المنورة (اخبار المدينة النبوية)
کتاب جمل من انساب الاشراف
الامام احمدبن یحیی بن جابر ؛ حققه و قدم له: سهیل زکار و ریاض زرکلی, ج.‎۱: <السيرة النبوية>.- ج.‎۲:<الشمائل النبوية و اخبار الامام علي بن ابي طالب>.- ج.‎۳:<اخبار علي بن ابي طالب و ابنائه عليهم السلام>.- ج.‎۴: <امر العباس بن عبدالمطلب بن هاشم و ولده>.- ج.‎۵: <نسب بني عبد شمس بن عبد مناف>.- ج. ‎۶: <بنو امية بن عبد شمس ‎۱>.- ج.‎۷: <بنو اميه بن عبد شمس (‎۲)>.- ج.‎۸: <بنو عبد شمس(‎۴)>.- ج.‎۹: <بنو عبد شمس(‎۵) - بنو عبد العزي بن قصي>.- ج.‎۱۰: <بنو زهره بن کلاب - بنو عدي بن کعب>.- ج.‎۱۱: <بنو عامر بن لوي - بن مزينه>.- ج.‎۱۲: <مرة بن ادبن طابخة - بنو سعد بن زيد مناة بن تميم>.- ج.‎۱۳: <بنو عمر بن تميم - بنو ثقيف>, کتابنامه به صورت زير نويس زبان عربي ;
کتاب سلیم بن قیس الهلالی التابعی الکبیر من اصحاب امیرالمومنین
/ ال‍م‍ول‍ف‌ اب‍وص‍ادق‌س‍ل‍ی‍م‌ب‍ن‌ق‍ی‍س‌ال‍ه‍لال‍ی‌ال‍ع‍اوی‌ال‍ک‍وف‍ی‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Kitab -e Salaim Ibn Qays Al-Helali: The book of: Salaim ibn Qays Al-helali‬., ج.۱-۳(چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۵), ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر الان‍ص‍اری‌ال‍زن‍ج‍ان‍ی‌ال‍خ‍وئ‍ی‍ن‍ی‌

صفحه‌ها