طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

بدالعارف
ابن سبعین ، تحقیق و تقدیم جورج کتوره, کتابنامه نمايه
بدايه المجتهد و نهايه المقتصد
تالیف ابی الولید احمد بن محمد ابن رشد ؛ حقق و خرج احادیث: طه عبدالرئوف سعد
بررسی رجال صحیحین
یوسف صباغی
بصائر الدرجات فی مناقب آل محمد علیهم السلام
کتابنامه زیرنویس, محمد بن حسن الصفار
بواکیر الروایه العربیه
محمد سید عبدالتواب
ب‍دای‍ه‌ال‍م‍ع‍ارف‌‌الال‍ه‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ع‍ق‍ائ‍د‌الام‍ام‍ی‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ال‍م‍ظف‍ر, عربی., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌., محسن الخرازی
ب‍ن‍ات‌ ال‍ن‍ب‍ی‌(ص‌)، ام‌رب‍ائبه‌، رای‌ و ن‍ق‍د
/ ال‍م‍ول‍ف‌ ج‍ع‍ف‍رم‍رت‍ض‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۲۹] - ۱۴۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, جعفر مرتضی العاملی
تاريخ الخلفاء
تالیف جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی سیوطی ، بتحقیقه ابراهیم صالح
تاريخ امام حسين عليه‌السلام = موسوعه الامام الحسين عليه‌السلام
وزارت آموزش و پرورش، دفتر انتشارات کمک آموزشی, کتابنامه
تاریخ الطباعه العربیه فی استانبول و بلاد شام
وحید بن الطاهر قدوره, کتابنامه الطبعه الثانیه : چاپ دوم
تاریخ الفلسفه
امیل برهییه؛ ترجمه جورج طرابیشی.
تاریخ الفلسفه
امیل برهییه؛ ترجمه جورج طرابیشی, چ. 1. الفلسفه الیونانیه .--ج.2. لفلسفه الهلنستیه و الرومانیه .-- ج. 3. العصر الوسیط والنهضه
تاریخ القرآن
تیودور نولدکه. فریدیریش شفالی؛ ترجمه جورج تآمر.
تاويل الايات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة
شرف الدین علی الحسینی الاسترابادی ؛ تحقیق: الفاضل حسین الاستاد ولی

صفحه‌ها