طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

<ال‍ص‍ف‍وه‌ = ص‍ف‍وه‌> م‍ن‌ ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌ و ال‍ت‍اب‍ع‍ی‍ن‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ش‍اک‍ری‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, حسین الشاکری
<ال‍ف‍ص‍ول‌ = ف‍ص‍ول‌> ال‍م‍ه‍م‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ الام‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌, چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍ع‍ث‍ه‌، ق‍س‍م‌ الاع‍لام‌ ال‍خ‍ارج‍ی‌، [۱۳۷۶؟], ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌ ۳۷۶ - ۳۶۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, مولف: عبدالحسین شرف الدین عاملی ؛ تحقیق: عبدالجبار شراره
<ال‍ف‍ق‍ه‌ = ف‍ق‍ه‌>ال‍م‍ن‍س‍وب‌ ل‍لام‍ام‌ ال‍رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ال‍م‍ش‍ت‍ه‍رب‌ (ف‍ق‍ه‌ ال‍رض‍ا)
/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۴۰] - ۴۴۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تحقیق: موسسه آل بیت لاحیاء التراث
<ال‍م‍ج‍ت‍م‍ع‌ = م‍ج‍ت‍م‍ع‌> و ال‍ت‍اری‍خ‌ م‍ن‌ وج‍ه‍ه‌ ن‍ظر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ی‍زدی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ و ت‍اری‍خ‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, مولف: محمد تقی مصباح یزدی ؛ ترجمه محمد عبدالمنعم الخاقانی
<ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر = م‍خ‍ت‍ص‍ر> ف‍ی‌ الام‍ام‌ ال‍م‍ن‍ت‍ظر"ع‍ج‌"
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ال‍ح‍ک‍ی‍م‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۴۴ - ۳۴۳, تالیف محمدرضا الحکیمی ؛ راجعه و رتبه محمدجواد الحکیمی
<ال‍م‍ف‍س‍رون‌ = م‍ف‍س‍رون‌> ح‍ی‍ات‍ه‍م‌ و م‍ن‍ه‍ج‍ه‍م‌
/ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ای‍ازی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۸۵۳] - ۸۶۸, 1, محمد علی ایازی
<ال‍م‍ن‍ت‍ق‍ی‌ = م‍ن‍ت‍ق‍ی‌> م‍ن‌ ف‍ض‍ائ‍ل‌ ف‍اطم‍ه‌ال‍زه‍راآ(ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌)
/ لاب‍ن‌ش‍اه‍ی‍ن‌ و ال‍س‍ی‍وطی‌ و ال‍ق‍ل‍ق‍ش‍ن‍دی‌. وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍خ‍ت‍ار م‍ن‌ م‍س‍ن‍د ف‍اطم‍ه‌ال‍زه‍راآ(ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌)/ ل‍ل‍س‍ی‍وطی‌، اع‍داد و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ق‍س‍م‌ ال‍دراس‍ات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍ع‍ث‍ه‌, ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ف‍ض‍ائ‍ل‌ ف‍اطم‍ه‌ال‍زه‍را., ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف: ابن شاهین، السیوطی و القلقشندی
<ال‍ن‍ج‍اه‌ = ن‍ج‍اه‌> ف‍ی‌ ال‍ق‍ی‍ام‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ام‍ر الام‍ام‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍ث‍م‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ی‍ث‍م‌ ال‍ب‍ح‍ران‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ۱۴۱۷ق‌ = ۱۳۷۵, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۶۰ - ۲۵۴, میثم بن علی بن میثم البحرانی
<ال‍وه‍اب‍ی‍ه‌ = وه‍اب‍ی‍ه‌> ف‍ی‌ ال‍م‍ی‍زان‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ع‍ف‍ر ال‍س‍ب‍ح‍ان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف جعفر السبحانی
آراء القشیری الکلامه و الصوفیه، عرض و نقد
اعداد الطالب: کویاتی محمود موری ؛ اشراف فضیله الشیخ: لطف الله بن ملا عبدالعظیم خوجهبی جا, فهرس الاعلام
آل ربيعة الطائيون
فرحان احمد سعید, کتابنامه
آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان و حرياته الاساسية: دراسة في اجهزة الحماية العالمية و الاقليمية و اجراءاتها
عمر الحفصی فرحاتی، بدرالدین محمد شبل، آدم بلقاسم قبی, عنوان عطف: آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان و حرياته الاساسية کتابنامه: ص. 393-400؛ همچنین به صورت زیرنویس
أسوار القیامه
عزالدین میهوبی
إتساع الدلالة في الخطاب القرآني
محمد نور الدين المنجد, کتابنامه: {455}- 464ص.؛ همچنین بصورت زیرنویس

صفحه‌ها