طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

الحياة الاقتصادية في فارس خلال الفترة من ۲۳۲ - ‎۳۳۴ ه/ ۸۴۶ - ‎۹۴۵م
اعداد حصه عبد الرحمن الجبر, کتابنامه ، نمایه
کتاب عمدة الاخبار في مدينة المختار
احمد بن عبدالحمید العباسی ؛ بتصحیحه محمد الطیب الانصاری
...دلايل النبوه
ابی نعیم احمد بن عبدالله الاصبهانی
<الغلو>والفرق‌الباطنیه
/ تقریرا لابحاث محمد السند, عربی., کتابنامه به صورت زیرنویس., محمد السند ؛ بقلم حسن الکاشانی و مجتبی الاسکندری
<الفقه= فقه>‌الارقی‌التعلیقه فی‌العروه‌الوثقی
/ تعلیقات اسدالله بیات‌الزنجانی., کتاب حاضر شرحی بر کتاب «العروه‌الوثقی» تالیف م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ یزدی است.‬, 1, ب‍ی‍ات‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
<المبعث= مبعث> والمغازی والوفاة والسقیفة والردة
/ ابان‌بن‌عثمان الاحمر, عربی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Aban ibn othman al- ahmar. Al- mabath wa al- maghazi‭.‬, کتابنامه به صورت زیرنویس., ابان بن عثمان الاحمر ، الاعداد رسول جعفریان
<المحبر = محبر>
/ ابی‌جعفر‌محمدبن‌‌حبیب‌ بن‌ امیه‌ بن‌عمرو‌الهاشمی‌البغدادی, عربی., ابی جعفر محمدبن حبیب بن امیه بن عمر الهاشمی ، تحقیق سید کسروی
<المساکن= مساکن> فی سوریه القدیمه منذ الالف الثالث قبل المیلاد و حتی الاسلام ممارسات الفسحه المنزلیه و تطورها
تحریر: کورین کاستل، میشیل المقدسی و فرانسوا فیلنوف ؛ ترجمه علا المهدی التونسی, کتابنامه
<المعجم= معجم>‌‌المفهرس لالفاظ‌ الصحیفه‌السجادیه الجامعه
/ تألیف حسین مهدی‌پور‌چاری، احمد وحیدی، محمدمهدی پیروی‌نژاد., عربی- عربی., نمایه. 
<الوافی= وافی> بکلام‌ المثبت و النافی (فی شیئیه‌المعدوم)
/ ابی‌طالب عبدالله‌بن‌حمزه‌بن‌عبدالله‌الطوسی‌المشهدی, عربی., کتابنامه:ص.[۱۷۸]- ۱۸۳., نمایه. , ابی‌طالب عبدالله‌بن‌حمزه‌بن‌عبدالله‌الطوسی‌المشهدی؛ تحقیق و تقدیم و تعلیق عمارجمعه فلاحیه.
<الکون = کون> بین القرآن و العلم
تالیف محمد عصام قصاب
<ال‍ب‍دع‍ه‌ = ب‍دع‍ه‌>: م‍ف‍ه‍وم‍ه‍ا، ح‍ده‍ا و آث‍اره‍ا
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ع‍ف‍ر ال‍س‍ب‍ح‍ان‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ال‍ب‍لاغ‍ه‌: م‍ف‍ه‍وم‍ه‍ا، ح‍ده‍ا و آث‍اره‍ا و م‍وارده‍ا., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف جعفر السبحانی
<ال‍ب‍ی‍ان‌ = ب‍ی‍ان‌> ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر‌ال‍ق‍رآن‌
/ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ال‍م‍وس‍وی‌‌ال‍خ‍وی‍ی‌., عربی., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۷۱ -۵۷۲ ؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌., نمایه., الامام الخوئی
<ال‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ه‌ = ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ه‌> ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍ک‍اس‍ب‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍لاری‌, ع‍رب‍ی‌, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍رح‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر ال‍م‍ک‍اس‍ب‌ ان‍ص‍اری‌, ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری‌ ۱۳۷۷: لار و ج‍ه‍رم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍لاری‌
<ال‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ه‌ = ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ه‌> ع‍ل‍ی‌ ف‍رائ‍د الاص‍ول‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍لاری‌, ع‍رب‍ی‌, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍رح‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر "ف‍رائ‍د الاص‍ول‌"، ان‍ص‍اری‌ ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری‌، ۱۳۷۷: لار و ج‍ه‍رم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍لاری‌
<ال‍ح‍ج‌ = ح‍ج‌> و ال‍ع‍م‍ره‌ ف‍ی‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ و ال‍س‍ن‍ه‌
/ م‍ح‍م‍د ال‍ری‍ش‍ه‍ری‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, محمد الری شهری
<ال‍رس‍ائ‍ل‌ = رس‍ائ‍ل‌> الارب‍ع‍ه‌ ع‍ش‍ره‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍م‍ع‌ م‍ن‌ ال‍ع‍ل‍م‍اآ الاع‍لام‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, تحقیق الشیخ رضا الاستادی

صفحه‌ها