طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ج‍ه‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر، ش‍ام‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330574504574504۱دانشکده معماری و شهرسازی0