طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ال‍روض‍ه‌ ال‍ب‍ه‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ش‍ه‍ی‍د ال‍س‍ع‍ی‍د م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ک‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌ (ال‍ش‍ه‍ی‍د الاول‌)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1071056566056566011دانشکده حقوقدردسترس0
1071056566256566221دانشکده حقوقدردسترس0
1071056566356566331دانشکده حقوقدردسترس0