طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ک‍ردس‍ت‍ان‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ س‍الان‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ای‍ی‍ز ۷۳ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
103305625625625621دانشکده معماری و شهرسازیدردسترس0