طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ف‍روپ‍اش‍ی‌ ن‍ظام‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و زای‍ش‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌ در ای‍ران‌: از آغ‍از ت‍م‍رک‍ز ق‍اج‍ار ت‍ا آس‍ت‍ان‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
108105478775478771دانشکده علوم زمیندردسترس0