طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اس‍لام‌و الام‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍ق‍ادم‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‌ ال‍م‍ق‍الات‌ ال‍م‍خ‍ت‍اره‌ ل‍ل‍م‍وت‍م‍ر ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ال‍ث‍ان‍ی‌ ع‍ش‍ر ل‍ل‍وح‍ده‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ۱۴۲۰ه‍.ق‌. = ۱۳۷۸

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1086054892154892111دانشکده الهیات و ادیان0
1086054892254892221دانشکده الهیات و ادیان0