طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍دارس‌ و نقش آنها در ای‍ج‍اد ع‍ادت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ در دان‍ش‌آم‍وزان‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
102204950884950881مخزن کتابخانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
102204950894950892مخزن کتابخانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه