طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد سوم): اﻟﺰاﻣﺎت راﻫﺒﺮدي ﻧﻬﺎدي، زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و اﺟﺮاي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده