طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد دوم): ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده