طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

امام شناسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10860511152511152424011دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511153511153424012دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511154511154424631دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511155511155424632دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
108605111565111561دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511157511157425262دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511158511158425891دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511159511159425892دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511160511160426521دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511161511161426522دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511162511162111دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511163511163112دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860510676510676121دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860509583509583122دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511164511164131دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511165511165132دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511166511166141دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511167511167142دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511168511168151دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511169511169152دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511170511170۱۶-۱۷1دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511171511171۱۶-۱۷2دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511172511172181دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
10860511173511173182دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0