تاریخ فرهنگ ایران (۲) (رشته مدیریت جهانگردی)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1022048986848986811مخزن کتابخانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1396/07/07 در امانت فرد دیگری است.مراجعه حضوری به کتابخانه
1022048986948986922مخزن کتابخانه مرکزیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه