طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

یادداشتهای استاد مطهری

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220423987۴۲۳۹۸۷۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220423988۴۲۳۹۸۸۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220423989۴۲۳۹۸۹۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220423990۴۲۳۹۹۰۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220423991۴۲۳۹۹۱۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220423992۴۲۳۹۹۲۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220423993۴۲۳۹۹۳۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220423994۴۲۳۹۹۴۱۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220423995۴۲۳۹۹۵۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485501۴۸۵۵۰۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485502۴۸۵۵۰۲۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485503۴۸۵۵۰۳۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485504۴۸۵۵۰۴۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485505۴۸۵۵۰۵۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485506۴۸۵۵۰۶۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485507۴۸۵۵۰۷۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485508۴۸۵۵۰۸۸۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485509۴۸۵۵۰۹۹۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485510۴۸۵۵۱۰۱۰۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485511۴۸۵۵۱۱۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485512۴۸۵۵۱۲۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220485513۴۸۵۵۱۳۱۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه