طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گزارش ايران‌شناسي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330391771۳۹۱۷۷۱۱۶۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330391772۳۹۱۷۷۲۱۶۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330391773۳۹۱۷۷۳۱۷۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330391774۳۹۱۷۷۴۱۷۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330391775۳۹۱۷۷۵۱۸۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330391776۳۹۱۷۷۶۱۸۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10650460999۴۶۰۹۹۹۴۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650461147۴۶۱۱۴۷۵۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650461000۴۶۱۰۰۰۶۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650461001۴۶۱۰۰۱۷۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650461173۴۶۱۱۷۳۸۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650461002۴۶۱۰۰۲۹-۱۰۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10330461424۴۶۱۴۲۴۱۶۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330461425۴۶۱۴۲۵۱۷۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330461426۴۶۱۴۲۶۱۸۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10550462303۴۶۲۳۰۳۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462304۴۶۲۳۰۴۲ - ۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462305۴۶۲۳۰۵۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462306۴۶۲۳۰۶۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462307۴۶۲۳۰۷۶۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462308۴۶۲۳۰۸۷۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462309۴۶۲۳۰۹۸۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462310۴۶۲۳۱۰۹-۱۰۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462311۴۶۲۳۱۱۱۱-۱۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462312۴۶۲۳۱۲۱۶۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462313۴۶۲۳۱۳۱۷۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462314۴۶۲۳۱۴۱۸۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462315۴۶۲۳۱۵۱۹۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462316۴۶۲۳۱۶۲۰۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550479168۴۷۹۱۶۸۴۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550479167۴۷۹۱۶۷۱۹۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10330573114573114۲ و ۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330573115573115۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330573116573116۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10330573117573117۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330573118573118۷دانشکده معماری و شهرسازی0
10330573119573119۸دانشکده معماری و شهرسازی0
10330573120573120۹ و ۱۰دانشکده معماری و شهرسازی0
10330573121573121۱۱ و ۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330573122573122۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330573123573123۱۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330573124573124۱۵دانشکده معماری و شهرسازی0