طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آموزش استاندارد 4 ICDL[آی سی دی ال]

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۳۵۰۴۸۱۳۵۰۴۸۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۰۴۸۲۳۵۰۴۸۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۰۴۸۳۳۵۰۴۸۳۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۰۴۸۴۳۵۰۴۸۴۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۰۴۸۵۳۵۰۴۸۵۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۰۴۸۶۳۵۰۴۸۶۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۳۵۰۴۸۷۷۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۳۵۱۱۴۹۳۵۱۱۴۹۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۱۱۵۰۳۵۱۱۵۰۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۳۵۱۱۵۱۳۲کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۳۵۱۱۵۲۳۵۱۱۵۲۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۱۱۵۳۳۵۱۱۵۳۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۱۱۵۴۳۵۱۱۵۴۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۱۱۵۵۳۵۱۱۵۵۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۳۲۱۷۳۴۳۲۱۷۳۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه