طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

یورگن هابرماس نقد در حوزه عمومی: مجادلات فلسفی هابرماس با پوپری‌ها، گادامر، لومان، لیوتار، دریدا و دیگران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۳۹۳۸۵۳۳۹۳۸۵۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۳۳۹۳۸۶۳۳۹۳۸۶۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۳۳۹۳۸۷۳۳۹۳۸۷۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۱۱۰۱۰۳۴۵۱۳۰۳۴۵۱۳۰۵مرکز تحقیقات حقوق بشرمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۳۰۴۷۹۱۳۰۴۷۹۱۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۷۷۹۶۴۳۷۷۹۶۴۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۲۲۰۴۱۹۰۴۴۴۱۹۰۴۴۸کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۶۰۴۳۱۴۵۸۴۳۱۴۵۸۹دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۸۶۰۴۳۱۴۵۹۴۳۱۴۵۹۱۰دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۵۵۰۳۰۴۷۸۹۳۰۴۷۸۹۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۵۰۱۳۷۴۵۰۱۳۷۴۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0