طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

روان شناسی مشاوره: نظریه‌ها، اهداف و فرایندهای مشاوره و روان درمانگری

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۸۶۸۶۲۲۸۶۸۶۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۶۸۶۳۲۸۶۸۶۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۶۸۶۴۲۸۶۸۶۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۸۸۶۲۷۲۸۸۶۲۷۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
۲۸۸۶۲۸۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۸۸۶۲۹۲۸۸۶۲۹۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۸۸۶۳۰۲۸۸۶۳۰۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۸۸۶۳۱۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۳۲۰۵۷۱۳۲۰۵۷۱۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۳۲۰۵۷۲۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۳۸۰۵۳۶۳۸۰۵۳۶۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۴۲۳۰۱۴۴۲۳۰۱۴۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۲۳۰۱۵۴۲۳۰۱۵۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه